Bettertogether.

từ vựng y học rss

CÁC CHUYÊN NGÀNH Y KHOA NHƯ ‘NHI KHOA’, ‘PHỤ KHOA’, ‘SẢN KHOA’, ‘LÃO KHOA’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

CÁC CHUYÊN NGÀNH Y KHOA NHƯ ‘NHI KHOA’, ‘PHỤ KHOA’,  ‘SẢN KHOA’, ‘LÃO KHOA’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? Trước hết, cần nói thêm trong y khoa hiện có 12 hệ (systems) như: 1. Cardio-vascular /ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r)/ system: Hệ tim mạch 2. Digestive /daɪˈdʒestɪv/ system: Hệ tiêu hóa – Gastrointestinal /ˌɡæstrəʊɪnˈtestɪn(ə)l/ system: Hệ tiêu… Read More ›

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU hai anh bao nguyen nguyen phuoc vinh co NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY): PHÂN TÍCH MỘT THUẬT NGỮ Y HỌC (ANALYZING A MEDICAL TERM) MỘT THUẬT NGỮ Y HỌC THƯỜNG CÓ 2 HAY 3… Read More ›

NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU

NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU nguyễn phước vĩnh cố bao nguyen hai anh NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY): HÃY LÀM QUEN (BE FAMILIAR WITH): TỪ NGỮ CHỈ CHUYÊN KHOA (TERMS OF SPECIALITIES) & CÁC ĐỊNH NGHĨA (DEFINITIONS) 1. Nephro.logy…. Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA  CĂN  BẢN: HỆ HÔ HẤP nguyễn phước vĩnh cố giảng viên thỉnh giảng tiếng Anh y khoa, Đại học Phan Chu Trinh, Quảng Nam CẤU TRÚC CỦA HỆ HÔ HẤP – Upper respiratory tract: nose (nostrils), mouth, pharynx, epiglottis… Read More ›

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP nguyễn phước vĩnh cố THUẬT NGỮ VỀ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH HÔ HẤP 1. Chest X-ray /ˈeks reɪ/ (CXR): Chụp X quang ngực 2. Computed tomography scan of the chest (CT): Chụp cắt… Read More ›