Bettertogether.

từ vựng y học rss

GIỚI THIỆU HAI TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Y KHOA THƯỜNG GÂY NHẦM LẪN CỦA HỆ TIÊU HÓA: IBS & IBD

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Hai thuật ngữ này khi viết về mặt hình thức khá giống nhau, gần như hai cụm từ ‘so far’ và ‘by far’ chưa nói đến khi dịch, đặc biệt những người không có kiến thức về ngôn ngữ y khoa nên chắc chắn… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ THẦN KINH’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘tim mạch’, ta thường thấy có các bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này: BÁC SĨ… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIM MẠCH’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘hệ tiêu hóa’, ta thường thấy có 6 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này: BÁC… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIÊU HÓA’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘hệ sinh sản và sinh đẻ’, ta thường thấy có có 4 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinh co          & cộng sự ________ FIRST DAY CONTENTS I. MEDICAL SPECIALTIES RELATED TO THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DEFINITIONS OF MEDICAL SPECIALTIES III. TERMS OF MEDICAL SPECIALISTS IIII. GASTRO.INTESTINAL SPECIALISTS AND THEIR GENERAL JOB DESCRIPTION V. MEDICAL SPECIALTIES ENDING IN THE… Read More ›