Bettertogether.

từ vựng y học rss

Y HỌC VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH Y KHOA (MEDICINE AND SPECIALTIES*/SPECIALITIES*)

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google  MEDICINE LÀ GÌ? Theo Ralph Rickards trong Understanding Medical Terms (A Self-instructional Course) , ‘Từ medicine có nguồn gốc trực tiếp ở từ Latinh medicina và có nghĩa nghệ thuật hay khoa học phục hồi hay duy trì sức khỏe’. (The word medicine is… Read More ›

PHƯƠNG NGỮ TIẾNG ANH VỀ ‘TIÊM / CHÍCH THUỐC’ (SHOT, JAB, JAG, INJECTION, VACCINATION)

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google PHƯƠNG NGỮ LÀ GÌ? (what is dialect?) Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học Ứng dụng (tr.107) thì ‘phương ngữ là một biến thể của một ngôn ngữ được nói ở một bộ phận của một quốc gia… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinh co Cựu học sinh quốc học Huế niên khóa 70 – 77 __________________________________________________________________________________________ FIRST DAY CONTENTS I. MEDICAL SPECIALTIES RELATED TO THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DEFINITIONS OF MEDICAL SPECIALTIES III. TERMS OF MEDICAL SPECIALISTS IIII. GASTRO.INTESTINAL SPECIALISTS AND THEIR GENERAL… Read More ›

TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TIẾNG ANH LÀ GÌ?

TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TIẾNG ANH LÀ GÌ? Nguyễn Phước Vĩnh Cố Bảo Nguyên Hải Anh Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (tên tiếng Anh: benign prostatic hyperplasia /bɪˌnaɪn prəˌstætɪk haɪpəˈpleɪʒə/ viết tắt là (BPH)) được một trang mạng định nghĩa là ‘phì đại lành tính tuyến tiền liệt  gây khó… Read More ›

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinh co Bao nguyen Hai anh CONTENTS FIRST DAY: I. MEDICAL SPECIALTIES RELATED TO THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DEFINITIONS OF MEDICAL SPECIALTIES III. TERMS OF MEDICAL SPECIALISTS IIII. GASTRO.INTESTINAL SPECIALIST AND THEIR GENERAL JOB DESCRIPTION V. MEDICAL SPECIALTIES ENDING IN THE… Read More ›