Bettertogether.

từ vựng y học rss

NGÔN NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH: NGHĨA ĐEN & NGHĨA BÓNG

NGÔN NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH: NGHĨA ĐEN & NGHĨA BÓNG Xin giới thiệu với Diễn Đàn một số thuật ngữ y học vừa mang nghĩa đen: ‘nghĩa đầu tiên hiểu một cách thông thường’ vừa mang nghĩa bóng: ‘nghĩa bóng bảy suy ra từ nghĩa đen’. nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên 1. ANTIDOTE… Read More ›

SELF-STUDY MEDICAL ENGLISH ON THE BASIS OF 1H5W PRINCIPLE

SELF-STUDY MEDICAL ENGLISH ON THE BASIS OF 1H5W PRINCIPLE Võ Văn Quang Medical College of Quang Nam Nguyễn Phước Vĩnh Cố – Võ Oanh – Nguyễn Minh Thúy Phan Chau Trinh University School of Medicine, Quang Nam 1. INTRODUCTION 1. 1 Some remarks on medical English given by linguists: – ‘Learning medical English is like… Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH Nguyễn phước vĩnh Cố Tôn nữ hải Anh Bảo Nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC CỦA TIM (STRUCTURES OF HEART) – Heart /hɑːt/: tim… Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH nguyễn .phước.vĩnh. cố tôn .nữ. hải. anh bảo. nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn – THUẬT NGỮ LIÊN QUAN CẤU TRÚC CỦA HỆ THẦN KINH (STRUCTURES OF THE NERVOUS SYSTEM) –… Read More ›

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên tôn nữ hải anh Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn – GỐC TỪ KHÁC CỦA HỆ THẦN KINH – HẬU TỐ CHỈ PHƯƠNG TỨC PHẪU THUẬT… Read More ›