Bettertogether.

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA (NGÀY THỨ BẢY)

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS

Nguyen phuoc vinhco

& cộng sự

   Never let a day go by without looking at …

                                                         – npvc-

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY):

CONTENTS                                  

I. STRUCTURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM

II. DISORDERS OF THE UPPER GASTRO.INTESTINAL TRACT

III. DISORDERS OF THE LOWER GASTRO.INTESTINAL TRACT

INTESTINAL DISORDERS

IIII. DISORDERS OF THE ACCESSORY ORGANS OF THE GASTRO.INTESTINAL

SYSTEM

V. THREE COMMONLY CONFUSED SUFFIXES FOR SURGICAL PROCEDURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM

VI. MEDICAL TERMS (TWO ROOTS OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM + THREE COMMONLY CONFUSED SUFFIXES FOR SURGICAL PROCEDURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM)

VII. EXERCISES

HÃY LÀM QUEN

BE FAMILIAR WITH

I. CẤU TRÚC CỦA HỆ TIÊU HÓA

I. STRUCTURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM

Hệ tiêu hóa gồm đường tiêu hóa và các cơ quan phụ trợ.

ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN

(UPPER GASTRO.INTESTINAL TRACT)

Mouth /maʊθ/: Miệng

Pharynx /ˈfærɪŋks/: Hầu, họng Từ đồng nghĩa: Throat /θroʊt/

(O)esophagus/iˈsɒfəɡəs/: Thực quản

Stomach /ˈstʌmək/: Dạ dày, bao tử

ĐƯỜNG TIÊU HÓA DƯỚI

(LOWER GASTRO.INTESTINAL TRACT)

Small intestines /smɔːl ɪnˈtɛstɪn/: Ruột non

Large intestines /lɑrdʒ ɪnˈtɛstən/: Ruột già

Rectum /ˈrektəm/: Trực tràng

Anus /ˈeɪnəs/: Hậu môn

CƠ QUAN PHỤ TRỢ CỦA HỆ TIÊU HÓA

THE ACCESSORY ORGANS OF THE GASTRO.INTESTINAL  SYSTEM

Liver/lɪvər/: Gan

Gallbladder /ˈɡɔːl blædə(r)/: Túi mật

Pancreas /ˈpæŋkriəs/: Tụy

II. RỐI LOẠN ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN

II. DISORDERS OF THE UPPER GASTRO.INTESTINAL TRACT

THỰC QUẢN VÀ DẠ DÀY (THE ESOPHAGUS AND THE STOMACH)

1. Dys.phagia /dɪsˈfeɪdʒɪə/: Difficulty in swallowing. Chứng khó nuốt   

2. (O)esophag.itis /ɪˌsɒfəˈdʒaɪtɪs/: Inflammation of the (o)esophagus. Viêm thực quản

3. Flatulence /ˈflætʃələns/: An uncomfortable feeling caused by having too

much gas in the stomach. Chứng đầy hơi

4. Hiatal hernia /haɪˌeɪtl ˈhərniə/: Stomach protrusion through the

(o)esophageal hiatus(opening) of the diaphragm into the thoracic cavity. Thoát vị khe hoành

5. Gastr.itis /ɡæˈstraɪtɪs/: Inflammation of the stomach (gastric) mucous

membranes. Viêm dạ dày

6. Gastro.enter.itis /ˌɡæstroʊˌɛntəˈraɪtis/: Inflammation of the stomach

and intestines. Viêm dạ dày ruột

7. Nausea /ˈnɔːsɪə/: A feeling of sickness with an inclination to vomit. Buồn nôn

8. Pyrosis /paɪˈrəʊsɪs/: A burning sensation in the chest due to reflux of

stomach contents in the (o)esophagus. Từ ngữ đồng nghĩa: Heartburn. Chứng ợ chua

9. Regurgitation /rɪˌɡəːdʒɪˈteɪʃ(ə)n/: The action of bringing swallowed

food up again to the mouth. Trào ngược (thức ăn hoặc chất chua từ dạ dày trào ngược vào thực quản)

III. RỐI LOẠN ĐƯỜNG TIÊU HÓA DƯỚI

III. DISORDERS OF THE LOWER GASTRO.INTESTINAL TRACT

RỐI LOẠN VỀ RUỘT (INTESTINAL DISORDERS)

1. Crohn’s disease /ˈkrəʊnz dɪziːz/: Inflammation in the mucosal lining of

the intestine (usually the ileum). Bệnh Crohn; bệnh viêm ruột (từng vùng).

2. Appendic.itis /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Inflammation of the appendix. Viêm ruột thừa

3. Constipation /ˌkɒnstɪˈpeɪʃn/: A condition in which you have fewer than

three bowel movements a week. Táo bón

4. Dia.rrhea: /ˌdaɪəˈrɪə/: A condition in which faeces are discharged from

the bowels frequently and in a liquid form. Tiêu chảy

5. Diverticul.osis /ˌdaɪvətɪkjʊˈləʊsɪs/: Condition characterized by the

presence of a number of diverticula. Bệnh lý túi thừa

6. Diverticul.itis /ˌdaɪvətɪkjʊˈlaɪtɪs/: Inflammation of diverticula, which

fill with stagnant fecal matter and become inflamed. Viêm túi thừa

7. Dysentry /ˈdɪsəntri/: An inflammation of the intestines, especially the

colon. Kiết lỵ

IIII. RỐI LOẠN CƠ QUAN PHỤ TRỢ CỦA HỆ TIÊU HÓA

IIII. DISORDERS OF THE ACCESSORY ORGANS OF THE GASTRO.INTESTINAL

SYSTEM

GAN, TÚI MẬT, VÀ TỤY (THE LIVER, THE GALLBLADDER, AND THE PANCREAS)

1. Chole.lith.iasis /ˌkɒləlɪˈθaɪəsɪs/: The presence of stones in the

gallbladder. Bệnh sỏi mật

2. Cholecyst.itis /ˌkɒlɪsɪsˈtaɪtɪs/: Inflammation of the gallbladder. Viêm túi mật

3. Cholang.itis /ˌkɒlaŋˈdʒaɪtɪs/: Inflammation of the bile ducts. Viêm đường mật

4. Choledocho.lith.iasis: A condition marked by presence of calculi in the

gallbladder and common bile duct. Bệnh sỏi ống mật chủ

5. Hepat.itis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Inflammation of the liver. Viêm gan

6. Irritable bowel syndrome (IBS /ˌaɪ biː ˈes/): A chronic disorder

characterized by motor abnormalities of the small and large intestines,

causing variable symptoms including cramping, abdominal pain, constipation,

and diarrhea. Từ ngữ đồng nghĩa: Spastic colon. Hội chứng ruột kích thích; viêm đại tràng kích thích

7. Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/: A medical condition in which the skin and the

white parts of the eyes become yellow, caused by disease of the liver or blood.

Từ ngữ đồng nghĩa: Icterus. Vàng da

8. Cirrhosis /səˈrəʊsɪs/: A serious disease of the liver, caused especially by

drinking too much alcohol. Xơ gan

9. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: A medical condition in which the body cannot

produce enough insulin to control the amount of sugar in the blood. Tiểu đường

10. Pancreat.itis /ˌpæŋkrɪəˈtaɪtɪs/: Inflammation of the pancreas. Viêm tụy

V. BA HẬU TỐ CHỈ PHƯƠNG THỨC PHẪU THUẬT THƯỜNG NHẦM LẪN CỦA HỆ TIÊU HÓA

V. THREE COMMONLY CONFUSED  SUFFIXES FOR SURGICAL PROCEDURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM

1. -Ectomy /ˈɛktəmi/: Surgical removal Cắt bỏ, lấy đi

2. -Tomy /təmi/: Cut, incision Cắt, mở 

3. -Stomy /stəmi/: Artificial opening Mở thông, dẫn lưu

VI. THUẬT NGỮ Y KHOA (2 GỐC TỪ HỆ TIÊU HÓA + BA HẬU TỐ CHỈ PHƯƠNG THỨC PHẪU THUẬT THƯỜNG NHẦM LẪN CỦA HỆ TIÊU HÓA)

VI. MEDICAL TERMS (TWO ROOTS OF THE GASTROINTESTINAL SYSTEM + THREE COMMONLY CONFUSED SUFFIXES FOR SURGICAL PROCEDURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM)

GASTRO-:

1. Gastr.ectomy /ɡæsˈtrɛktəmɪ/: Surgical removal of all or part of the stomach. Thủ thuật cắt bỏ dạ dày

2. Gastro.stomy /ɡæsˈtrɒstəmɪ/: Surgical formation of an opening through the abdominal wall into the stomach. Thủ thuật mở thông dạ dày

3. Gastro.tomy /ɡæsˈtrɒtəmɪ/: Surgical incision into the stomach. Thủ thuật mở dạ dày

CHOLECYST/O-:

1. Cholecyst.ectomy /ˌkɒlɪsɪˈstɛktəmɪ/: Surgical removal of the gallbladder. Thủ thuật cắt bỏ túi mật

2. Cholecysto.stomy /ˌkɒlɪsɪsˈtɒstəmɪ/: Surgical formation of an opening through the abdominal wall into the gallbladder, usually done for drainage and to remove gallstones. Thủ thuật mở thông túi mật

3. Cholecysto.tomy /ˌkəʊlɪsɪˈstɒtəmɪ/: Surgical incision of the gallbladder. Thủ thuật mở túi mật

VII. BÀI TẬP

VII. EXERCISES

BÀI TẬP 7-1     ĐỊNH NGHĨA

EXERCISE 7-1     DEFINITIONS

1. A specialist who treats disorders in the body parts such as the liver, biliary

tree, the gallbladder, and the pancrea is a/an _______________

Eye doctor    gastro.entero.logist    procto.logist    hepato.logist   

2. A doctor who specializes in diseases of the rectum and anus is a/an

_______________

Gastro.entero.logist    E.N.T doctor    hepato.logist    procto.logist

3. A doctor who specializes in diseases of the digestive system ( = gastro.intestinal system)  is a/an

_______________

Heart specialist    hepato.logist    procto.logist   gastro.entero.logist

4. _______________ is a branch of medicine dealing with the digestive system ( = gastro.intestinal system) and its disorders

Cardiology    gastro.entero.logy    hepato.logy   procto.logy

5. _______________ is the branch of medicine dealing with the diagnosis and

treatment of disorders of the rectum and anus

Gastro.entero.logy    hepato.logy   procto.logy    cardio.logy

BÀI TẬP 7-2     PHÂN TÍCH THUẬT NGỮ

EXERCISE 7-2     ANALYZING TERMS

Analyze the following terms by putting the roots and suffixes in the

appropriate columns. Then, write a definition for each term.

Phân tích các thuật ngữ sau bằng cách đặt gốc từ và hậu tố ở

các cột thích hợp. Sau đó, viết định nghĩa cho mỗi thuật ngữ.

TERM        ROOT        SUFFIX        DEFINITION

1. Entero.scopy __________ ___________ _____________________________________

2. Choledoncho.plasty __________ ___________ _____________________________________

3. Pharyng.eal __________ ___________ _____________________________________

4. Colo.tomy _________ ___________ _____________________________________

5. Ileo.rrhaphy __________ ___________ _____________________________________  

BÀI TẬP 7. 3 THÀNH PHẦN  MỘT THUẬT NGỮ

EXERCISE 7-3     WORD PARTS

Break each of the following terms into its word parts: prefix, root, or

suffix. Give the meaning of each word part and then define the term.

Chia mỗi thuật ngữ sau thành các thành phần của nó: tiền tố, gốc từ, hoặc

hậu tố. Cho nghĩa của từng thành phần và sau đó định nghĩa thuật ngữ.

1. Chole.lith.iasis

root: _________________________

suffix: _________________________

suffix: _________________________

definition: _________________________

2. Colo.proct.itis

root: _________________________

root: _________________________

suffix: _________________________

definition: _________________________

3. Endo.gastr.ic

prefix: _________________________

root: _________________________

suffix: _________________________

definition: _________________________

4. Gastro.pexy

root: _________________________

suffix: _________________________

definition: _________________________

5. Colono.scopy

root: _________________________

suffix: _________________________

definition: _________________________

BÀI TẬP 7-4     CẤU TẠO TỪ

EXERCISE 7-4     WORD BUILDING

Build medical terms based on the given definitions.

Cấu tạo các thuật ngữ y học dựa trên các định nghĩa đã cho.

1. Relating to the throat ____________________________________________________________

2. Hernia of the rectum _______________________________________________________________

3. Enlargement of the liver ____________________________________________________________

4. Visual examination of the anal and rectal region ________________________________________

5. Incision of the common bile duct ____________________________________________________

6. Disease condition of the small intestine ________________________________________________

7. New opening between the common bile duct and the jejunum _____________________________

8. Relating to surrounding the anus  ___________________________________________________

9. New opening from the colon to the outside of the body ___________________________________

 Build medical terms to describe the following inflammations.

Cấu tạo các thuật ngữ y học để mô tả các chứng viêm sau đây

10. Inflammation of the appendix _______________________________________________________

11. Inflammation of the large intestine ___________________________________________________

12. Inflammation of the passageway from the throat to the stomach ___________________________

13. Inflammation of the gallbladder ______________________________________________________

14. Inflammation of the third part of the small intestine _____________________________________

15. Inflammation of the pancreas _______________________________________________________

16. Inflammation of the liver ___________________________________________________________

17. Inflammation of the small and large intestines __________________________________________

BÀI TẬP 7-5: CHÍNH TẢ

EXERCISE 7-5: SPELLING

1. The large intestine from the cecum to the rectum is also called the

__________________________.

a. Colon

b. Cologne

c. Collon

d. Colin

2. The GI in GI tract stands for __________________________.

a. Gastrointestinle

b. Gastrointestinel

c. Gastrointestinal

d. Gastraentestinal

3. ________________________ is a chronic liver disease characterized by

inflammation and degeneration.

a. Cirosis

b. Cirrhosis

c. Cirrosis

d. Cirhosis

4. A yellowish cast to the skin, scleras, and other mucous membranes

caused by bile deposits is called __________________________.

a. Jandice

b. Juandice

c. Jaundise

d. Jaundice

5. A __________________________ is a surgical establishment of an

opening into the colon.

a. Colostimy

b. Colostamy

c. Colostomy

d. Colostemy

BÀI TẬP 7-6: GHÉP NỐI

EXERCISE 7-6: MATCHING

Match the following pathologic diagnoses with their definitions.

Ghép nối các chẩn đoán bệnh lý sau với định nghĩa của chúng.

Cholecystolithiasis (gallstones)

Cirrhosis

Diverticulosis

Dysentery

Hiatal hernia

Irritable bowel syndrome

Pancreatitis

Peptic ulcer

Ulcerative colitis

Viral hepatitis

1. Protrusion of the upper part of the stomach through the diaphragm ________________________

2. Painful, inflamed intestines caused by bacterial infection _________________________________

3. Open sore or lesion of the mucous membrane of the stomach or duodenum __________________

4. Abnormal outpouchings in the intestinal wall __________________________________________

5. Chronic inflammation of the colon with destruction of its inner surface ______________________

_________________________________________________________

6. Inflammation of the liver caused by type A, type B, or type C virus __________________________

7. Inflammation of the pancreas _______________________________________________________

8. Calculi in the sac that stores bile _____________________________________________________

9. Chronic degenerative liver disease with scarring resulting from alcoholism or infectious hepatitis

_________________________________________________________________________________

10. Gastrointestinal symptoms (diarrhea or constipation, abdominal pain, bloating) with no evidence of structural abnormalities ____________________________________________________________

 VII. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

VII. ANSWERS TO EXERCISES

SEVENTH DAY

BÀI TẬP 7-1     ĐỊNH NGHĨA

EXERCISE 7-1      DEFINITIONS

1. Hepato.logist 

2. Procto.logist

3. Gastro.entero.logist

4. Gastro.entero.logy   

5. Procto.logy

BÀI TẬP 7-2     PHÂN TÍCH THUẬT NGỮ

EXERCISE 7-2     ANALYZING TERMS

1. Enter     -scopy     visual examination of the small intestines    

2. Choledonch     -plasty     surgical repair of the common bile duct 

3. Pharyng     -eal     relating to the pharynx

4. Col     -tomy       surgical incision of the colon

5.  Ile      -rrhaphy     surgical suture of the ileum

BÀI TẬP 7-3 THÀNH PHẦN  MỘT THUẬT NGỮ

EXERCISE 7-3     WORD PARTS

1. Chole.lith.iasis

root: chol/e (bile, gall)

suffix: -lith (stone)

suffix: -iasis (condition of)

definition: The presence of stones in the gallbladder

2. Colo.proct.itis

root:  col/o- (colon)

root: proct/o- (anus or rectum)

suffix:  -itis (inflammation)

definition: inflammation of the colon and rectum

3. Endo.gastric

prefix: endo- (within)

root: gastr/o (stomach)

suffix: -ic (relating to)

definition: within the stomach

4. Gastro.pexy

root: gastr/o (stomach)

suffix: -pexy (surgical fixation)

definition: surgical fixation of the stomach to the abdominal wall

5. Colono.scopy

root: colon/o (colon)

suffix: -scopy (viewing)

definition: visual examination of the colon

BÀI TẬP 7-4     CẤU TẠO TỪ

EXERCISE 7-4     WORD BUILDING

1. Pharyng.eal

2. Recto.cele

3. Hepato.megaly

4. Procto.scopy

5. Choledocho.tomy

6. Entero.pathy

7. Choledocho.jejuno.stomy

8. Peri.anal

9. Colo.stomy

10. Appendic.itis

11. Col.itis

12. Esophag.itis

13. Cholecyst.itis

14. Ile.itis

15. Pancreat.itis

16. Hepat.itis

17. Entero.col.itis

BÀI TẬP 7-5: CHÍNH TẢ

EXERCISE 7-5: SPELLING

Select the correct spelling of the medical term.

Chọn cách viết đúng của thuật ngữ y học

1. The large intestine from the cecum to the rectum is also called the

__________________________.

a. Colon

2. The GI in GI tract stands for __________________________.

c. Gastrointestinal

3. ________________________ is a chronic liver disease characterized by

inflammation and degeneration.

b. Cirrhosis

4. A yellowish cast to the skin, scleras, and other mucous membranes

caused by bile deposits is called __________________________.

d. Jaundice

5. A __________________________ is a surgical establishment of an

opening into the colon.

c. Colostomy

BÀI TẬP 7-6: GHÉP NỐI

EXERCISE 7-6: MATCHING

1. Hiatal hernia

2. Dysentery

3. Peptic ulcer

4. Diverticulosis

5. Ulcerative colitis

6. Viral hepatitis

7. Pancreatitis

8. Cholecystolithiasis (gallstones)

9. Cirrhosis

10. Irritable bowel syndrome

Tài Liệu Tham Khảo

1. Alison Pohl. (2002). Professional English: Medical. Pearson Education. Ltd.

2. Ann Ehrlich & Carol L. Schroeder. (2013). Medical Terminology for Health Professions. Delmar, Cengage Learning.

3. Barbara A. Gylys & Mary Ellen Wedding (2017). Medical Terminology Systems: A Body Systems Approach. F.A. Davis Company.

4. Davi-Ellen Chabner (2013).  The Language of Medicine. Elsevier.

Categorised in: từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: