Bettertogether.

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

n.p.v.c 

& cộng sự

THIRD DAY

CONTENTS

I. ROOTS RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR SYSTEM

II. TERMS RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR  SYSTEM

III. ADJECTIVES FROM ROOTS RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR  SYSTEM

IIII. ADJECTIVE SUFFIXES IN MEDICAL ENGLISH & ADJECTIVES OF THE CARDIO-VASCULAR   SYSTEM

V. SUFFIXES FOR MEDICAL CONDITIONS

VI. SUFFIXES FOR SURGICAL PROCEDURES

VII.TERMS FOR SURGICAL PROCEDURES

VIII. PREFIXES RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR SYSTEM & EXAMPLES

VIIII. EXERCISES

X. ANSWERS TO EXERCISES 

_______________

I. GỐC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ TIM MẠCH

I. ROOTS RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR  SYSTEM

1. Cardi*/ Cardio-** /kɑː(r)diəʊ/ /ˈkɑːdɪəʊ/ : 1a. Heart tim 1b. Cardia Tâm vị

2. Arteri/ Arterio- /ɑːtəriəʊ/ : Artery /ˈɑːtəri/ Động mạch

3. Aort/ Aorto- /eɪˈɔːtəʊ/: Aorta /eɪˈɔːtə/ Động mạch chủ

4. Coron/ Corono- /ˈkɔːrənəʊ/: Crown or heart  Mạch vành

5. Phleb/ Phlebo- /fləˈbəʊ/[Gr]: Vein Tĩnh mạch

6. Ven/ Veno- /ˈvenəʊ/ [L]: Vein Tĩnh mạch

7. Angi/ Angio- /ˈandʒɪəʊ/[Gr]: Vessel Mạch máu

8. Vas/ Vaso- /vasəʊ/ [L]: Vessel Mạch máu

9. Vascul/ Vasculo- /ˈvæskjʊləʊ/: Vessel Mạch máu

10 a. H(a)emat/ H(a)emato-  /ˌhiːməˈtəʊ/ [Gr]: Blood Máu/huyết

10 b. H(a)em/ H(a)em/o- /ˌhiːməʊ/ [Gr]: Blood Máu/huyết

11. Sanguin/ Sanguin/o-  /ˈsæŋɡwɪnəʊ/ [L]: Blood Máu/huyết

12. Thromb/ Thromb/o- /θrɒmˈbəʊ/: Blood clot Huyết khối

Lưu ý (Note):

– Arteri/ Arterio- /ɑːtəriəʊ/ : Artery /ˈɑːtəri/ Động mạch

– Aort/ Aorto- /eɪˈɔːtəʊ/: Aorta /eɪˈɔːtə/ Động mạch chủ

– Dấu* có nghĩa là Gốc từ’ (Root) như Cardi/, Arteri/, Aort/ …

– Dấu** có nghĩa là Hình thái kết hợp (Combining form) như Cardi/o-, Arteri/o, Aort/o  …

– Haemat/ Haemato-  (Lối viết của người Anh)

– Haem/ Haem/o- (Lối viết của người Anh)

– Hemat/ Hemato-  (Lối viết của người Mỹ)

– Hem/ Hem/o- (Lối viết của người Mỹ)

II. THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ TIM MẠCH

II. TERMS RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR  SYSTEM

1a. Heart /hɑrt/: The organ in the chest that sends blood around the body, usually on the left in humans Tim

1b. Cardia /ˈkɑːdɪə/:  The part of the stomach that is closest to the esophagus/a lower oesophageal sphincter Tâm vị

2. Artery /ˈɑːtəri/: Any of the tubes that carry blood from the heart to other parts of the body. Động mạch

3. Aorta /eɪˈɔːtə/: The main artery ( =  thick tube carrying blood from the heart) that takes blood to the other parts of the body. Động mạch chủ

4 & 5 Vein /veɪn/: Any of the tubes that carry blood from all parts of the body towards the heart. Tĩnh mạch

6 & 7 Vessel  /ˈvesl/: A tube that carries blood through the body of a person. Mạch máu

8a, 8b & 9 Blood /blʌd/: The red liquid that flows through the bodies of humans. Máu/huyết

10. Blood clot /ˈblʌd klɒt/: Blood clot attached to an interior wall of a vein or artery. Huyết khối

III. TÍNH TỪ PHÁI SINH TỪ CÁC GỐC TỪ HỆ TIM MẠCH

III. ADJECTIVES FROM ROOTS RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR   SYSTEM

1. Cardi/o- /kɑː(r)diəʊ/ /ˈkɑːdɪəʊ/

– Cardi.ac /ˈkɑːdiæk/ ​(adj): Relating to the heart or heart disease. Liên quan đến tim hoặc bệnh tim

– Cardi.al (rare) (adj): Relating to the heart. Liên quan đến tim

2. Arterio- /ɑːtəriəʊ/

– Arterial /ɑːˈtɪəriəl/ (adj): Relating to an artery or arteries. Liên quan đến động mạch

3. Aorto- /eɪˈɔːtəʊ/

– Aortic /eɪˈɔː.tɪk/ (adj):  Relating to an aorta. Liên quan đến động mạch chủ

4. Coron/ Corono- /ˈkɔːrənəʊ/

– Coronary  /ˈkɒrənri/ (adj): Relating to the heart/the arteries which surround and supply the heart. Liên quan đến mạch vành

5. Veno- /ˈvenəʊ/

– Venous  /ˈviːnəs/ (adj): Relating to the veins. Liên quan đến tĩnh mạch

6. Vascul/ Vasculo- /ˈvæskjʊləʊ/

– Vascular /ˈvæskjulə/ (adj): Relating to body’s blood vessels. Liên quan đến mạch máu

IIII. HẬU TỐ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH Y KHOA & CÁC TÍNH TỪ CHỈ HỆ TIM MẠCH

IIII. ADJECTIVE SUFFIXES IN MEDICAL ENGLISH & ADJECTIVES OF THE CARDIO-VASCULAR   SYSTEM

-AC, -AL, -AR, -ARY, -IA, -IC, -OUS,  

1. -AC

Cardi.ac /ˈkɑːdiæk/ (adj): Relating to the heart or heart disease. Liên quan đến tim hoặc bệnh tim

2. -AL

Cardi.al (rare): Relating to the heart. Liên quan đến tim

Arterial /ɑːˈtɪəriəl/ (adj): Relating to an artery or arteries. Liên quan đến động mạch

3. -AR

Cardiovascul.ar /ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r)/ (adj): Relating to the heart and blood vessels. Liên quan đến tim mạch

4. -ARY

Coronary  /ˈkɒrənri/ (adj): Relating to the heart/the arteries which surround and supply the heart. Liên quan đến mạch vành

5. -IC  

– Aortic /eɪˈɔː.tɪk/ (adj):  Relating to an aorta. Liên quan đến động mạch chủ

V. HẬU TỐ CHỈ SỰ RỐI LOẠN/BỆNH TẬT

V. SUFFIXES FOR MEDICAL CONDITIONS

1. -Algia /ældʒə/: Pain/ache Đau/sự khó chịu

2. -Cele /siːl/: Hernia Thoát vị, lồi

3. -Dynia /dɪnɪə/: Pain Đau/sự khó chịu

4. -Itis /ˈaɪtɨs/: Inflammation Viêm

5. -Ectasis : /ˈɛktəsis/, ectasia  /ˈɛktəsiə/: Dilatation/expansion Giãn/phình

6. -Malacia /məˈleɪʃ(ɪ)ə/: Softening Chứng nhuyễn

7. -Megaly /mɛˈɡælɪ/: Enlargement Lớn bất thường, phì đại

8. -Pathy /pəθi/: Disease Bệnh

9. -Ptosis /ˈtəʊsɪs/: Downward displacement Vị trí sa xuống thấp

10. -Plegia/ˈplidʒiə/: Paralysis Đột quỵ, liệt

VI. HẬU TỐ CHỈ PHƯƠNG THỨC PHẪU THUẬT

VI. SUFFIXES FOR SURGICAL PROCEDURES

1. -Plasty  /ˈplæstɪ/: Surgical repair Tạo hình, chỉnh hình

2. -Rrhaphy /rəfi/: Suture Khâu

3. -Ectomy /ˈɛktəmi/: Surgical removal Cắt bỏ, lấy đi

4. -Tomy /təmi/: Cut, incision Cắt, mở 

5. -Stomy /stəmi/: Artificial opening Mở thông, dẫn lưu

VII. THUẬT NGỮ CHỈ PHƯƠNG THỨC PHẪU THUẬT

VII.TERMS FOR SURGICAL PROCEDURES

1. Surgical repair /rɪˈpeə/: Tạo hình, chỉnh hình

2. Suture /ˈsuːtʃə(r)/: Khâu

3. Surgical removal /rɪˈmuːv(ə)l/: Cắt bỏ, lấy đi

4. Incision /ɪnˈsɪʒən/: Cắt, mở 

5. Artificial opening /ˈɑː(r)tɪˈfɪʃəl əʊpənɪŋ/: Mở thông, dẫn lưu  

VIII. TIỀN TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ TIM MẠCH VÀ CÁC VÍ DỤ

VIII. PREFIXES RELATED TO THE CARDIO-VASCULAR SYSTEM & EXAMPLES

TIỀN TỐ (TỐC ĐỘ, VỊ TRÍ, KÍCH CỠ, và SỐ LƯỢNG)

 2 tiền tố chỉ tốc độ

1. Brady- /bradɪ/ : Slow Chậm

2. Tachy- /takɪ/ : Quick Nhanh

Brady.cardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim chậm

Tachy.cardia /ˌtakɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim nhanh

2 tiền tố chỉ vị trí

1. Exo- /ɛksoʊ-/ : Outside Bên ngoài

2. En- /en-/ /endo- /ˌɛndəʊ /: Inside, within Bên trong

Exo.cardia /ɛksoʊˈkɑːdɪə/: (Tật) lồi tim

Endo.cardial /ˌɛndəʊˈkɑːdɪəl/: Ở trong tim.

 2 tiền tố chỉ kích cỡ

1. Macro- /mækrəʊ/: Big Lớn

2. Micro- /maɪkrəʊ/: Small Nhỏ

Macro.cardia  /mækrəʊˈkɑːdɪə/:  Tật tim lớn

Micro.cardia  /maɪkrəʊˈkɑːdɪə/: Tật tim nhỏ 

VIIII. BÀI TẬP

VIIII. EXERCISES

BÀI TẬP 3-1  ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

EXERCISE 3-1  FILL IN THE BLANK

Fill in the blank with the correct answers.

Điền vào chỗ trống với câu trả lời đúng.

1. The suffix -algia means _______________.

2. The suffix -itis means _______________.

3. The suffix -ectasis means _______________.

4. The suffix -megaly means _______________.

5. The suffix -ptosis means _______________.

6. The word root  arteri/o refers to _______________.

7. The word root aort/o refers to _______________.

8. The word root  phleb/o refers to _______________.

9. The word root  angi/o refers to _______________

10. The word root  vascul/o refers to _______________.

BÀI TẬP 3-2     CẤU TẠO TỪ

EXERCISE 3-2     WORD BUILDING

Use cardi/o (heart), arteri/o (artery), aort/o (aorta) to build words that mean

Sử dụng cardi/o (tim), arteri/o (động mạch), aort/o (động mạch chủ) để xây dựng các từ có nghĩa

1. Relating to the heart ______________________________________

2. Relating to the artery ______________________________________

3. Relating to the aorta______________________________________

Use coron/o (crown or heart), ven/o (vein), vascul/o  (vessel) to build words that mean

Sử dụng coron/o (mạch vành), ven/o (tĩnh mạch), vascul/o (mạch máu) để xây dựng các từ có nghĩa

4. Relating to the crown or heart ______________________________________

5. Relating to the veins ______________________________________

6. Relating to the  body’s blood vessels ______________________________________

BÀI TẬP 3-3 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG

EXERCISE 3-3     MULTIPLE CHOICE

Choose the correct answer for the following multiple choice questions.

Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi lựa chọn sau đây.

1. Vessel

a. arteri/o

b. coron/o

c. angi/o

d. phleb/o

2. Blood clot

a. ven/o

b. vas/o

c. h(a)emat/o

d. thromb/o

3. Quick, fast

a. macro-

b. tachy-

c. endo-

d. brady-

4. Inside, within

a. exo-

b. brady-

c. endo-

d. dia-

5. Artificial opening

a. -rrhaphy

b. -ectomy

c. -tomy

d. -stomy

X. ĐÁP ÁN BÀI TẬP   

X. ANSWERS TO EXERCISES

THIRD DAY

BÀI TẬP 3-1 ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

EXERCISE 3-1     FILL IN THE BLANK

1. Pain, ache

2. Inflammation

3. Dilatation

4. Enlargement

5. Prolapse

6. Artery

7. Aorta

8. Vein

9. Vessel

10. Vessel

BÀI TẬP 3-2     CẤU TẠO TỪ

EXERCISE 3-2     WORD BUILDING

1. cardi.ac

2. arteri.al

3. aort.ic

4. coron.ary

5. ven.ous

6. vascul.ar

BÀI TẬP 3-3 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG

EXERCISE 3-3     MULTIPLE CHOICE

1. Vessel

c. angi/o

2. Blood clot

d. thromb/o

3. Quick, fast

b. tachy-

4. Inside, within

c. endo-

5. Artificial opening

d. -stomy

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 16 / 3 / 2023

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: