Bettertogether.

PHƯƠNG NGỮ TRONG DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (DIALECT IN SPECIALISED TRANSLATION

(0)

PHƯƠNG NGỮ TRONG DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (DIALECT IN SPECIALISED TRANSLATION) nguyễn phước vĩnh cố Phương ngữ là gì? (what is dialect?) Theo từ điển Long man về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học Ứng dụng (tr.107) thì ‘phương ngữ là một biến thể của một ngôn ngữ được nói ở một bộ… Read More ›