Bettertogether.

LIỆU TỪ ĐIỂN OXFORD CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’?

(0)

LIỆU TỪ ĐIỂN OXFORD CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’? nguyễn phước vĩnh cố – Định nghĩa động từ ‘award’ trong từ điển Oxford (1992) Động từ ‘award sth to sb’ hay ‘award sb sth’ trong từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1992)  được định nghĩa là ‘make an official decision to give sth… Read More ›