Bettertogether.

THUẬT NGỮ Y KHOA: ĐỘNG TỪ ‘PRESENT’ & DANH TỪ ‘PRESENTATION’

(0)
Tháng Mười Một 2, 2018 • uncategorized

THUẬT NGỮ Y KHOA: ĐỘNG TỪ ‘PRESENT’ & DANH TỪ ‘PRESENTATION’ PRESENT /prɪˈzent/ (v): CÓ TRIỆU CHỨNG Nếu ta bắt gặp các câu sau trong ngữ cảnh y khoa thì động từ ‘present’, được dùng không có tân ngữ thì có thể được dịch là: 1. ‘Triệu chứng’, đặc biệt ở báo cáo ca bệnh… Read More ›