Bettertogether.

uncategorized rss

NGÀY THỨ NĂM (FIFTH DAY) TRONG BẢY NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ NĂM (FIFTH DAY): THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG HỆ HÔ HẤP 1. CF = Cystic fibrosis /ˌsɪstɪk faɪˈbrəʊsɪs/: Bệnh xơ nang/u xơ nang 2. PE = Pulmon.ary embolism /ˈpʌlmənərɪ ˈɛmbəˌlɪzəm/: Nghẽn/tắt mạch phổi    3. OSA = Obstructive sleep a.pnea /əbˌstrʌk.tɪv ˈsliːp.æp.ni.ə/: Ngừng thở khi ngủ do tắt nghẽn 4. COPD /ˌsiːˌəʊˌpiːˈdiː/ = Chronic… Read More ›

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vinh Cố 1. Chủ đề là gì? Theo từ điển Longman về GDNN & NNHUD (tr.384) thì chủ đề là ‘điều/những gì được nói đến hay viết về.’ Trong các cộng đồng nói năng khác nhau (xin xem CỘNG ĐỒNG NÓI NĂNG trong từ điển Longman… Read More ›

ĐỘNG TỪ ‘MIND’ VÀ CẤU TRÚC ‘DO/WOULD YOU MIND IF … ?’

ĐỘNG TỪ ‘MIND’ VÀ CẤU TRÚC ‘DO/WOULD YOU MIND IF … ?’ 1. MIND (v): BE ANNOYED BY; OBJECT TO2. MIND + VERB-ING, MIND + OBJECT + VERB-ING3. WOULD YOU MIND … ? 4. DO/WOUD YOU MIND MY … ING? 5. THÌ TRONG MỆNH ĐỀ PHỤ VỚI ĐỘNG TỪ ‘MIND’ 6. CÁC CẤU TRÚC ĐỒNG NGHĨA VỚI WOULD/DO… Read More ›

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE ‘Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don’t’ -Timothy Hunt- RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH Ở CÁC TỪ ĐIỂN VÀ NGƯỜI DỊCH Theo một từ điển trên mạng (rung.vn) thì respectively (trạng từ) có nghĩa là… Read More ›

XIN GIỚI THIỆU VỚI BẠN ĐỌC MỘT KỸ THUẬT ‘TÁI DIỄN ĐẠT’ (REFORMULATION) TRONG PHIÊN DỊCH ĐỒNG THỜI (SIMULTANEOUS INTERPRETING) LIÊN QUAN ĐẾN THUẬT NGỮ ‘BÁC SỸ CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG’

XIN GIỚI THIỆU VỚI BẠN ĐỌC MỘT KỸ THUẬT ‘TÁI DIỄN ĐẠT’ (REFORMULATION) TRONG PHIÊN DỊCH ĐỒNG THỜI (SIMULTANEOUS INTERPRETING) LIÊN QUAN ĐẾN THUẬT NGỮ ‘BÁC SỸ CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG’ BÁC SỸ CHUYÊN KHOA & BÁC SỸ CHUYÊN KHOA TAI-MŨI-HỌNG BÁC SỸ CHUYÊN KHOA: SPECIALIST Trước hết, ‘bác sĩ chuyên khoa’ ở tiếng… Read More ›