Bettertogether.

uncategorized rss

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’ SANG TIẾNG ANH

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’ SANG TIẾNG ANH 1. NHẦM/LẦM2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM 5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM… Read More ›

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE) XIN GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE)XIN GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET nguyễn phước vĩnh cố Sao phỏng còn gọi là dịch vay mượn (loan translation), dịch suốt (through translation). Sao phỏng là một loại dịch vay mượn đặt biệt (a special kind of borrowing): toàn… Read More ›

MEDICINE CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

MEDICINE & … MEDICINE CÓ NGHĨA LÀ GÌ? Từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2015) cho 2 nghĩa: the study and treatment of diseases and injuries (ngành y khoa) và các ví dụ như: Advances in modern medicine To study medicine Practise medicine Và một số tính từ đi với medicine như: Traditional medicine Conventional… Read More ›

BỆNH TẬT (Y HỌC) – CÁC TỘI (PHÁP LÝ)

BỆNH TẬT (Y HỌC) – CÁC TỘI (PHÁP LÝ) Đứng ở bên ngoài xem xét 2 lĩnh vực: y học và pháp lý ta cứ đinh ninh khá ‘tách biệt’ nhưng ở một vài khía cạnh chúng lại có nét ‘tương đồng’. Trước hết, ta có thể nêu một số bệnh mà người ta gọi… Read More ›

SÁNG CHÚA NHẬT & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

SÁNG CHÚA NHẬT & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH Nguyễn phước vĩnh Cố Bảo Nguyên ‘A’ & CÁC THÀNH NGỮ From A to Z Trước hết, là con chữ đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh nên ta có một thành ngữ ‘from A to Z’ có nghĩa… Read More ›