Bettertogether.

uncategorized rss

DỊCH THUẬT & DỊCH GIẢ

(0)
Tháng Chín 24, 2018

DỊCH THUẬT & DỊCH GIẢ Nguyễn Phước Vĩnh Cố – CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR hay MAKE IT EASY FOR? Nếu ta gặp một câu “Chính phủ đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài” và được yêu cầu dịch sang tiếng Anh thì ta có thể áp dụng phương thức… Read More ›

ĐỘNG TỪ ‘GIỚI THIỆU’ Ở TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH (MỘT HÌNH THỨC CÓ NHIỀU NGHĨA TRONG DỊCH THUẬT)

TỪ ‘GIỚI THIỆU’ Ở TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH (MỘT HÌNH THỨC CÓ NHIỀU NGHĨA TRONG DỊCH THUẬT) Nguyễn Phước Vĩnh Cố GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu A làm quen với B/giới thiệu hai người chưa từng gặp trước đó – This is This is Michele. She’s a friend from college…. Read More ›

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vĩnh Cố 1. IN RESPET OF STH 2. WITH RESPECT TO STH 3. WITH ALL DUE RESPECT TO SB – IN RESPECT OF STH: (chỉ được dùng trong ngôn ngữ viết) 1. liên quan đến/về (concerning) 2. để trả tiền/thanh toán cho (in payment… Read More ›

KHAI THÁC & TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THUẬT NGỮ NÀY TRONG TIẾNG ANH

KHAI THÁC & TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THUẬT NGỮ NÀY TRONG TIẾNG ANH Nguyễn Phước Vĩnh Cố Ở tiếng Việt động từ ‘khai thác’ cũng như động từ ‘triển khai’ (dù chỉ có một vài nghĩa) nhưng lại được dùng khá thoải mái (lạm dụng nhiều) trong nhiều ngữ cảnh mà đôi lúc ta khó chọn… Read More ›

SPECIALIST (CHUYÊN GIA) & CONSULTANT (NGƯỜI TƯ VẤN/CỐ VẤN)

SPECIALIST (CHUYÊN GIA) & CONSULTANT (NGƯỜI TƯ VẤN/CỐ VẤN) Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích bài từ blog này! Trước hết từ ‘specialist’ có nghĩa là ‘chuyên gia’ như trong câu: – This is the kind of telecommunications problem that only specialists understand. – She is a specialist in Middle Eastern Affairs at the… Read More ›