Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

TÊN CÁC VỊ TRÍ TRÊN SÂN BÓNG ĐÁ BẰNG TIẾNG ANH: ĐỘI HÌNH TRUYỀN THỐNG

(0)
Tháng Mười Một 22, 2022

n g u y e n p h u o c v i n h c o a learner  o f  t h e  U o G ĐỘI HÌNH TRUYỀN THỐNG (TRADITIONAL LINE-UP) Centre forward /ˌsentə ˈfɔːwəd/: Trung phong Inside right /ˌɪnsaɪdˈrait/: Hữu nội Inside left /ˌɪnsaɪdˈ lɛft /: Tả nội Right winger /ˌraɪt ˈwɪŋə(r)/:… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA (NGÀY THỨ BẢY)

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinhco & cộng sự    Never let a day go by without looking at …                                                          – npvc- NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY): CONTENTS                                   I. STRUCTURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DISORDERS OF THE UPPER GASTRO.INTESTINAL TRACT III. DISORDERS OF… Read More ›

GHÉP NHÂN DANH (EPONYMS) /ˈepənɪm/ TRONG TIẾNG ANH Y KHOA

nguyễn phước vĩnh cố & cộng sự GHÉP NHÂN DANH (eponyms /ˈepənɪm/) LÀ GÌ? Theo Wikipedia thì ‘An eponym is a person, place, or thing after whom or which someone or something is (or is believed to be) named. Thus, Elizabeth I of England is the eponym of the Elizabethan era.’ (Thuật ngữ ‘ghép nhân… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ THẦN KINH’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘tim mạch’, ta thường thấy có các bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này: BÁC SĨ… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIM MẠCH’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘hệ tiêu hóa’, ta thường thấy có 6 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này: BÁC… Read More ›