Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

(0)
Tháng Ba 8, 2020

NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP Xin vui lòng dẫn nguồn nếu bạn cần trích dẫn nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên hải anh thanh thảo NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY): THUẬT NGỮ GIẢI PHẪU CHỈ CÁC BỘ PHẬN TRONG… Read More ›

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY): TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP Nguyễn phước vĩnh cố Giảng viên tiếng Anh Y khoa, Đại học Phan Chu Trinh, Quảng Nam NGÀY THỨ BA (THIRD DAY): GỐC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ HÔ HẤP 1. Aden(o) /ˈædən(oʊ)/: Gland… Read More ›

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ SINH SẢN NAM, NỮ

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ SINH SẢN NAM, NỮ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ SINH SẢN NAM GENITALIA Noun /ˌdʒenɪˈteɪliə/: A person’s sex organs that are outside their body. Cơ quan sinh dục (bên ngoài) External /ɪkˈstɜːnl/ genitalia: Cơ quan sinh dục bên ngoài Internal /ɪnˈtɜːnl/ genitalia: Cơ quan sinh dục… Read More ›

SELF-STUDY MEDICAL ENGLISH ON THE BASIS OF 1H5W PRINCIPLE

SELF-STUDY MEDICAL ENGLISH ON THE BASIS OF 1H5W PRINCIPLE Võ Văn Quang Medical College of Quang Nam Nguyễn Phước Vĩnh Cố – Võ Oanh – Nguyễn Minh Thúy Phan Chau Trinh University School of Medicine, Quang Nam 1. INTRODUCTION 1. 1 Some remarks on medical English given by linguists: – ‘Learning medical English is like… Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH Nguyễn phước vĩnh Cố Tôn nữ hải Anh Bảo Nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC CỦA TIM (STRUCTURES OF HEART) – Heart /hɑːt/: tim… Read More ›