Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

(0)
Tháng Mười 31, 2019

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH Nguyễn phước vĩnh Cố Tôn nữ hải Anh Bảo Nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC CỦA TIM (STRUCTURES OF HEART) – Heart /hɑːt/: tim… Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH nguyễn .phước.vĩnh. cố tôn .nữ. hải. anh bảo. nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn – THUẬT NGỮ LIÊN QUAN CẤU TRÚC CỦA HỆ THẦN KINH (STRUCTURES OF THE NERVOUS SYSTEM) –… Read More ›

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên tôn nữ hải anh Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn – GỐC TỪ KHÁC CỦA HỆ THẦN KINH – HẬU TỐ CHỈ PHƯƠNG TỨC PHẪU THUẬT… Read More ›

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH Nguyễn phước vĩnh cố Tôn nữ hải anh Bảo nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn – CÁC TIỀN TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ TIM MẠCH – GỐC TỪ ‘CARDI(O)-’ + HẬU… Read More ›

NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY) TRONG 7 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA CƠ BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY) TRONG 7 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA CƠ BẢN: HỆ THẦN KINH Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn 10 GỐC TỪ CHỈ BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI 1. Brachi- /brækiː/: Arm cánh tay2. Somat(o)- /ˈsəʊmət(əʊ)/ /corpor(o)- /ˈkɔː(r)pər(əʊ)/: Body cơ thể3. Mast(o)- BrE/mɑːst(əʊ) / ; AmE /mæst… Read More ›