Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

Y HỌC VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH Y KHOA (MEDICINE AND SPECIALTIES*/SPECIALITIES*)

(0)
Tháng Bảy 28, 2021

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google  MEDICINE LÀ GÌ? Theo Ralph Rickards trong Understanding Medical Terms (A Self-instructional Course) , ‘Từ medicine có nguồn gốc trực tiếp ở từ Latinh medicina và có nghĩa nghệ thuật hay khoa học phục hồi hay duy trì sức khỏe’. (The word medicine is… Read More ›

‘NÓI’ & ‘LÀM’ TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Nay, trong tiếng Anh thương mại, để nói loại người ‘nói ‘ cốt để khoe ta hiểu biết (miệng) & một loại người khác ‘nói là làm'(vừa miệng vừa tay), ta thấy có 3 thành ngữ khá mới đã có mặt trong từ điển… Read More ›

CỤM TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH: THÁCH THỨC NGÔN NGỮ TRONG DỊCH CHUYÊN NGÀNH

(LONG NOUN PHRASES: LINGUISTIC CHALLENGES IN SPECIALISED TRANSLATION) Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Trong một số bài viết ngắn, tôi có đề cập một số ‘vấn đề ngôn ngữ’ khi người dịch gặp phải trong một văn bản chuyên ngành. Hôm nay xin trình bày với các thành viên… Read More ›

PHƯƠNG NGỮ TIẾNG ANH VỀ ‘TIÊM / CHÍCH THUỐC’ (SHOT, JAB, JAG, INJECTION, VACCINATION)

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google PHƯƠNG NGỮ LÀ GÌ? (what is dialect?) Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học Ứng dụng (tr.107) thì ‘phương ngữ là một biến thể của một ngôn ngữ được nói ở một bộ phận của một quốc gia… Read More ›

TỪ ‘VAXICATION’ ĐẾN ‘STAYCATION’, ‘HOLISTAY’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google BLEND LÀ GÌ? Theo từ điển Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (tr.39) thì ‘blend’ (từ trộn hoặc từ gộp) còn có tên gọi khác là ‘portmanteau word’. PORTMANTEAU WORD /pɔːtˈmæntəʊ wɜːd/ also BLEND Từ điển Longman về GDNN & NNHUD*(tr.282) định… Read More ›