Bettertogether.

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH

(DIFFERENT TYPES OF DOCTORS, MEDICAL SPECIALISTS, ALLIED HEALTH PROFESSIONALS IN ENGLISH)

Vui lòng dẫn nguồn khi trích lại bài từ blog này!

Nguyễn Phước Vĩnh Cố

Tôn Nữ Thanh Thảo

Tôn Nữ Hải Anh

Bảo Nguyên

1.      Bác sĩ

2.      Bác sĩ chuyên khoa

3.      Các chuyên gia ngành y tế tương cận

1. BÁC SĨ

(DOCTORS)

Acupuncture practitioner: bác sĩ châm cứu. đn. Acupuncturist /ˈækjupʌŋktʃərɪst/

Analyst /ˈæn.ə.lɪst/ (Mỹ): bác sĩ chuyên khoa tâm thần. đn. Shrink

Attending doctor: bác sĩ theo dõi điều trị kiêm giảng dạy

Clinician /klɪˈnɪʃ(ə)n/: bác sĩ lâm sàng

Consulting /kənˈsʌltɪŋ/doctor: bác sĩ hội chẩn; bác sĩ tham vấn. đn. Consultant

Consultant /kənˈsʌltənt/ in cardiology: bác sĩ tham vấn/hội chẩn về tim. đn. consultant cardiologist

Dentist /ˈdentɪst/: nha sĩ

Dietician/dietitian /dʌɪəˈtɪʃ(ə)n/: bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng

Duty doctor: bác sĩ trực. đn. doctor on duty

Emergency doctor: bác sĩ cấp cứu

ENT doctor: bác sĩ tai mũi họng

Family doctor: bác sĩ gia đình

Herb doctor: thầy thuốc đông y, lương y. đn. Herbalist /ˈhɜːbəlɪst/

Internist /ˈɪn.tɜː.nɪst/: bác sĩ khoa nội. đn. Physician

Medical examiner: bác sĩ pháp y

Military/army doctor: bác sĩ quân y

Practitioner  /prækˈtɪʃ(ə)nə(r)/: người hành nghề y tế

Medical practitioner: bác sĩ (Anh)

General practitioner: bác sĩ đa khoa

Specialist doctor: bác sĩ chuyên khoa

Specialist /ˈspeʃəlɪst/: bác sĩ chuyên khoa

Specialist in plastic surgery: bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình

Specialist in heart: bác sĩ chuyên khoa tim. đn.  cardiac/heart specialist

Eye/heart/cancer specialist: bác sĩ chuyên khoa mắt/chuyên khoa tim/chuyên khoa ung thư

Fertility specialist: bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn và vô sinh. đn. reproductive endocrinologist /ˌɛndəʊkrɪˈnɒlədʒist/

Infectious disease specialist: bác sĩ chuyên khoa lây

Nuclear medicine specialist: bác sĩ chuyên khoa y học hạt nhân

Prevention medicine specialist: bác sĩ y học dự phòng

Surgeon: bác sĩ khoa ngoại

Oral maxillofacial /ˌmæk.sɪ.ləʊˈfeɪ.ʃəl/ surgeon: bác sĩ ngoại răng hàm mặt

Neurosurgeon /ˈnjʊərəʊsɜːdʒən/: bác sĩ ngoại thần kinh

Plastic Surgeon /ˌplæs.tɪk ˈsɜː.dʒən/: bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình/thẩm mỹ  đn. cosmetic surgeon

Quack /kwæk/: thầy lang, lang băm, lang vườn. đn. Charlatan

Thoracic /θɔːˈræsɪk/ surgeon: bác sĩ ngoại lồng ngực

Vet /vet/veterinarian: bác sĩ thú y

Lưu ý: – Tính từ (medical, herbal…)/danh từ (eye/heart…) + doctor/specialist/surgeon/practitioner.

A specialist/consultant in + danh từ (cardiology/heart…).

2. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

(SPECIALISTS)

An(a)esthetist /əˈniːs.θə.tɪst/ an(a)esthesiologist : /ˌænəsˌθiziˈɑlədʒɪst/:  bác sĩ gây mê

Allergist /ˈalədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa dị ứng

Andrologist /anˈdrɒlədʒist/: bác sĩ nam khoa

Cardiologist/kɑː(r)diəʊlədʒɪst/: bác sĩ tim mạch

Chiropodist /kɪˈrɒpədɪst/: bác sĩ điều trị bàn chân đn. podiatrist/pou´daiətrist/

Chiropractor /ˈkaɪrəʊˌpræktə(r)/: bác sĩ nắn bóp cột sống

Dermatologist /ˌdɜ:(r)məˈtɒlədʒɪst/: bác sĩ da liễu

Endocrinologist /ˌɛndəʊkrɪˈnɒlədʒist/: bác sĩ nội tiết. đn. Hormone doctor

Epidemiologist/ˌɛpɪdiːmɪˈɒlədʒɪst/: nhà dịch tễ học/bác sĩ dịch tễ học

Gastroenterologist /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒist/: bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Geneticist /dʒəˈnetɪsɪst/: bác sĩ chuyên khoa di truyền

Geriatrician /ˌdʒeriəˈtrɪʃn/: bác sĩ chuyên khoa lão học

Gyn(a)ecologist /ˌɡaɪnəˈkɑlədʒɪst/: bác sĩ phụ khoa

H(a)ematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/: bác sĩ huyết học

Hepatologist /ˌhɛpəˈtɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa gan

Immunologist /ˌɪmju’nɑlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa miễn dịch

Neonatologist /ˌniːəʊnəˈtɒlədʒist/: bác sĩ nhi sơ sinh

Nephrologist /nɪˈfrɒl.ə.dʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thận

Neurologist /njʊˈrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thần kinh

Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃ(ə)n/: bác sĩ sản khoa

Oncologist  /ɒŋˈkɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa ung thư đn. Cancer doctor

Ophthalmologist /ɔfθæl´mɔlədʒist /: bác sĩ mắt. đn. Oculist

Optometrist /ɒpˈtɒmətrɪst/: bác sĩ mắt

Orthopedist /ˌɔː(r)θəˈpiːdɪst/: bác sĩ ngoại chỉnh hình

Osteopath/ˈostiouˌpæθ/:  bác sĩ chuyên về nắn xương

Otorhinolaryngologist/ˌəʊtə(ʊ)ˌrʌɪnəʊˌlarɪŋˈɡɒlədʒɪst/: bác sĩ tai mũi họng. đn. ENT doctor/specialist

Paeditrician /ˌpidiəˈtrɪʃən or ˌpɛdiəˈtrɪʃən /: bác sĩ nhi khoa

Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/: bác sĩ bệnh lý học, bác sĩ giải phẫu bệnh

Physiatrist ‎/fɪˈzaɪ.ətrist/: bác sĩ vật lý liệu pháp

Podiatrist/pou´daiətrist/: bác sĩ điều trị bàn chân. Đn. Chiropodist /kɪˈrɒpədɪst/

Proctologist/ˌprɔ’ktɑləɡɪst/: bác sĩ chuyên khoa hậu môn – trực tràng

Psychiatrist/saɪˈkaɪətrɪst/: bác sĩ chuyên khoa tâm thần

Pulmonologist/ˌpʌlməˈnɒlədʒɪst//ˌpʊlməˈnɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa phổi

Radiologist/reɪdɪˈɒlədʒɪst/: bác sĩ X-quang đn. X-ray doctor

Rheumatologist /ˌruːməˈtɒlədʒist/: bác sĩ chuyên khoa bệnh thấp khớp

Traumatologist/ˌtrɔːməˈtɒlədʒist/: bác sĩ chuyên khoa chấn thương

Lưu ý: – Tên của bác sĩ chuyên khoa thường tận cùng bằng hậu tố sau:

-logist

-logy > -logist. Ví dụ, cardiology > cardiologist

-ian

-ics > -ician. Ví dụ, obstetrics > obstetrician

-iatrist

-iatry > -iatrist. Ví dụ, psychiatry > psychiatrist

3. CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN

(ALLIED HEALTH PROFESSIONALS)

Chiropodist /kɪˈrɒpədɪst/: chuyên gia điều trị bàn chân đn. podiatrist/pou´daiətrist/

Chiropractor /ˈkaɪrəʊˌpræktə(r)/: chuyên gia nắn bóp cột sống

Occupational therapist/ˈθerəpɪst/: chuyên gia liệu pháp lao động

Optician /ɔp´tiʃən /: người làm kiếng đeo mắt cho khách hàng

Optometrist /ɒpˈtɒmətrɪst/ : người đo thị lực và lựa chọn kính cho khách hàng

Orthotist /ɔːˈθɒtɪst/: chuyên viên chỉnh hình

Orthodontist/ˌɔː(r)θəʊˈdɒntɪst/: chuyên viên chỉnh hình răng (mặt)

Osteopath/ˈostiouˌpæθ/: chuyên viên nắn xương

Physiotherapist /ˌfɪziəʊˈθerəpɪst/: chuyên gia vật lý trị liệu

Prosthetist /ˈprɒsθɪtɪst/: chuyên viên phục hình

Technician /tɛkˈnɪʃn/: kỹ thuật viên

Ambulance technician: nhân viên cứu thương

Laboratory /ləˈbɒrətri/ technician: kỹ thuật viên phòng xét nghiệm

X-ray technician: kỹ thuật viên X-quang

CẤU TRÚC DÙNG ĐỂ GIỚI THIỆU NGHỀ NGHIỆP & CHUYÊN KHOA

– I am a(n)+ (từ ngữ chỉ bác sĩ chuyên khoa) an(a)esthesiologist, neurologist

– I am a specialist in + (từ ngữ chỉ chuyên khoa) an(a)esthesiology, neurology, maxillofacial surgery.

– I specialize in + (từ ngữ chỉ chuyên khoa) an(a)esthesiology, neurology

Tài Liệu Tham Khảo

Từ điển

1. Oxford Collocation Dictionary . 2002. OUP.

2. Longman  language Activator. 1993. Longman.

3. Từ Điển Anh Việt theo Chủ Điểm. 1993.  Tác giả: Chu Xuân Nguyên & Đoàn Minh. NXB KHXH Hà Nội.

Sách

1. Ann Ehrlich & Carol L. Schroeder. 2013. Medical Terminology for Health Professions. Seventh Edition.

2.  Dinh Van Nguyen. 2016. Commmunication in English for Vietnamese Health Professionals.  VietMD Publishing.

3. Eric H. Glendinning & Ron Howard. 2007. Professional English in Use. CUP.

4. J Patrick Fisher & Nancy P. Hutzell. 1999. Thuật Ngữ Y Học Căn Bản (người dịch: BS Đặng Tuấn Anh). NXB Y Học.https://nguyenphuocvinhco.com/so-tay-nguoi-hoc-tieng-anh-y-khoa/

Categorised in: từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành, Y học

2 bình luận »

  1. em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ! các bài viết của thầy đều bổ ích và giá trị vô cùng to lớn ạ !

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: