Bettertogether.

CÁC CẤP BẬC TRONG LỤC QUÂN BẰNG TIẾNG ANH

CÁC CẤP BẬC TRONG LỤC QUÂN BẰNG TIẾNG ANH

(RANKS IN THE ARMY IN ENGLISH)

Vui lòng dẫn nguồn khi trích lại bài từ blog này!

nguyễn Phước Vĩnh Cố

tôn Nữ Thanh Thảo

tôn Nữ Hải Anh

bảo Nguyên

1. CẤP BẬC TRONG LỤC QUÂN (RANKS IN THE ARMY)

QUÂN ĐỘI ANH: LỤC QUÂN (BRITISH ARMY)

Field-Marshal /ˈfiːld mɑːʃl/ : Nguyên soái

General /ˈdʒen(ə)rəl / : Đại tướng

Lieutenant-general /lefˌtenənt ˈdʒenrəl/: Trung tướng

Major-general /ˌmeɪdʒə ˈdʒenrəl/: Thiếu tướng

Brigadier /ˌbrɪɡədɪə/: Chuẩn tướng

Colonel /ˈkɜːn(ə)l/: Đại tá

Lieutenant-Colonel /lefˌtenənt ˈkɜːnl/: Trung tá

Major /ˈmeɪdʒə(r)/: Thiếu tá

Captain /ˈkæptɪn/: Đại úy

Lieutenant /lefˈtenənt/: Trung úy

2nd Lieutenant: /ˌsekənd ˌlefˈtenənt/: Thiếu úy

Warrant Officer /ˈwɒrənt ɒfɪsə(r)/: Chuẩn úy

Staff Sergeant /ˈstɑːf sɑːdʒənt/: Thượng sĩ

Sergeant /ˈsɑːdʒənt/: Trung sĩ

Corporal /ˈkɔːpərəl/: Hạ sĩ

Lance Corporal /ˌlɑːns ˈkɔːpərəl/: Binh nhất

Private /ˈpraɪvət/: Binh nhì

QUÂN ĐỘI MỸ: LỤC QUÂN (US ARMY)

General of the Army /ˌdʒenrəl əv ði ˈɑːrmi/: Thống tướng

General /ˈdʒen(ə)rəl /: Đại tướng

Lieutenant-General /luːˌtenənt ˈdʒenrəl/ : Trung tướng

Major-General /ˌmeɪdʒə ˈdʒenrəl/: Thiếu tướng

Brigadier General /ˌbrɪɡədɪr ˈdʒenrəl/: Chuẩn tướng

Colonel /ˈkɜːn(ə)l/: Đại tá

Lieutenant-Colonel /luːˌtenənt ˈkɜːrnl/ : Trung tá

Major /ˈmeɪdʒə(r)/ : Thiếu tá

Captain /ˈkæptɪn/: Đại úy

1st Lieutenant /lefˈtenənt/ /ˌfɜːrst luːˈtenənt/ : Trung úy

2nd Lieutenant /ˌsekənd ˌluːˈtenənt/: Thiếu úy

Warrant Officer /ˈwɔːrənt ɑːfɪsər/: Chuẩn úy

Sergeant Major /ˌsɑːrdʒənt ˈmeɪdʒər/: Thượng sĩ

Sergeant /ˈsɑːrdʒənt/ : Trung sĩ

Corporal /ˈkɔːrpərəl/: Hạ sĩ

Private 1st Class /ˌpraɪvət ˌfɜːrst ˈklæs/: Binh nhất

Private /ˈpraɪvət/: Binh nhì

Tài Liệu Tham Khảo

1. Chu Xuân Nguyên-Đoàn Minh. 1993.  Từ Điển Việt-Anh Theo Chủ Điểm. NXB Khoa học Xã hội Hà Nội.

2. Tom McArthur. 1981. Longman Lexicon of Contemporary English. Longman.

Tagged as:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: