Bettertogether.

Thẻ: dịch thuật

TIẾP KIẾN, YẾT KIẾN, HỘI KIẾN & DỊCH THUẬT

TIẾP KIẾN, YẾT KIẾN, HỘI KIẾN & DỊCH THUẬT Theo từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (Nxb KHXH, Hà Nội – 1994) thì: – Tiếp kiến: Nói một nhân vật quan trọng đón rước người đến thăm chính thức– Yết kiến: Đến thăm người cao cấp trong chính quyền– Hội kiến/hội đàm:… Read More ›

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE) XIN GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE)XIN GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET nguyễn phước vĩnh cố Sao phỏng còn gọi là dịch vay mượn (loan translation), dịch suốt (through translation). Sao phỏng là một loại dịch vay mượn đặt biệt (a special kind of borrowing): toàn… Read More ›

TRẠNG TỪ HỘI TỤ ‘ONLY’ TRONG TIẾNG ANH

TRẠNG TỪ HỘI TỤ ‘ONLY’ TRONG TIẾNG ANH TRẠNG TỪ HỘI TỤ LÀ GÌ? Theo R.A. Close (tr.287) trong ‘A Reference Grammar for Sudents of English’ gọi là trạng từ hội tụ (focusing adverbs) vì chúng ‘hội tụ’ sự chú ý vào một yếu tố thông tin riêng lẻ trong mệnh đề (they focus attention… Read More ›