Bettertogether.

VALUABLE – INVALUABLE

n g u y e n p h u o c v i n h c o

a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G  

Cặp từ ‘invaluable’- ‘valuable’ được xem là đồng nghĩa (nearly synonyms) cho dù ta cũng dễ nhầm ‘in’ trong ‘invaluable’ là một tiền tố phủ định (negative prefix). Tuy nhiên, ‘valuable’ thường được dùng với các từ/sự vật có giá trị tiền bạc thì ‘invaluable’ lại được dùng với từ/sự vật có giá trị mà không đo lường được bằng tiền bạc.

‘VALUABLE’ là một tính từ có 2 nghĩa: 1. worth a lot of money (Quý giá) 2. very useful or important (Có giá trị, vô giá)

VALUABLE adjective /ˈvæljuəbl/:  

1. worth a lot of money: Quý giá

– My home is my most valuable asset.

(Nhà là tài sản quý giá nhất của tôi.)

– Luckily, nothing valuable was stolen.

(May mắn là không có gì quý giá bị mất cắp.)

2. Valuable to sb/sth: very useful or important: Có giá trị, vô giá

– The book provides valuable information on recent trends.

(Cuốn sách cung cấp thông tin có giá trị về các xu hướng gần đây.)

– This advice  was to prove valuable.

(Lời khuyên này đã được chứng minh là có giá trị. )

Từ ngữ trái nghĩa: Valueless, worthless

Tính từ ‘INVALUABLE’ chỉ có 1 nghĩa và nghĩa này ‘gần nghĩa’ với nghĩa 2 của ‘VALUABLE’

INVALUABLE adjective /ɪnˈvæljuəbl/: (of a person, thing, or quality) too valuable  for its worth to be measured. Có giá trị, vô giá ( = extremely useful)

invaluable to/for somebody/something

– The book will be invaluable for students in higher education.

(Cuốn sách sẽ là vô giá đối với sinh viên trong giáo dục đại học.)

Invaluable in something  

– The research should prove invaluable in the study of children’s language.

(Nghiên cứu này sẽ chứng minh là vô giá trong việc nghiên cứu ngôn ngữ của trẻ em.)

CÂU CÓ TỪ ‘VALUABLE’

– Please leave valuable items in the hotel safe.

– Don’t lose this ring – it’s valuable.

– This book has been invaluable as a source of teaching materials.

– The country’s most valuable commodities include tin and diamonds.

– Diamonds are still valuable, even when they are flawed.

– Delicate and valuable books are kept in an air-conditioned annexe to the main library.

– You can’t give away Granny’s old bookcase – it’s a valuable antique.

– The museum has a fine collection of valuable glass.

– If you are an entrepreneur, you want the most valuable real estate, the most valuable precious stones, the most valuable employees and the most valuable information.

CÂU CÓ TỪ ‘INVALUABLE’

– Old family pictures are sometimes described as invaluable; certainly they have no monetary value.

– He has made invaluable contribution to the company.

– The employees and the information could even be invaluable, if they are worth so much to you that you would pay almost any price for them.

VALUABLE – INVALUABLE vs VALUELESS

Từ trái nghĩa (antonym) của cặp từ trên là ‘valueless’ (không có giá trị (gì cả). Xin xem ví dụ:

– This jewellery is valueless, it is made of glass and ordinary metals.

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 08/5/23

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: