Bettertogether.

ngôn ngữ rss

INDOCHINA WAR’ (OR ‘INDO-CHINA  WAR) LÀ CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG HAY LÀ CHIẾN TRANH ẤN ĐỘ-TRUNG HOA? 

(0)
Tháng Chín 27, 2021

NGUYỄN PHƯỚC VĨNH CỐ ‘INDOCHINA’ LÀ GÌ? Theo từ điển Collins trực tuyến, ‘Indochina’ được định nghĩa:   Indochina in British English or Indo-China NOUN /ˈɪndəʊˈtʃaɪnə/ 1.  a peninsula in SE Asia, between India and China: consists of Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, and Malaysia (một bán đảo ở Đông Nam Á, giữa Ấn Độ… Read More ›

NGÔN NGỮ ANH: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT & DỊCH MÁY, NGƯỜI DỊCH

Trong các biển báo (cấm) ở tiếng Việt như ‘Cấm hút thuốc’, ‘Không hút thuốc’ … thì có thể dịch sang tiếng Anh là ‘No Smoking’ (no + verb-ing)/ ‘Don’t smoke’ (don’t + verb) ( = Cấm Hút Thuốc), ‘Smoking is prohibited’ / ‘Smoking is forbbiden’ (passive construction) ( = Hút Thuốc bị Cấm) nhưng… Read More ›

‘NỔI DA GÀ’ TRONG ‘NỔI DA GÀ KHI CÔ ẤY CẤT GIỌNG HÁT LÊN’ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the U o G Cách đây khá lâu, tôi có viết bài viết ngắn ‘NỖI SỢ HÃI VÀ CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH’ trong có cụm từ (sợ) nổi da gà do một bạn đọc ở Diễn đàn khác hỏi. NỔI DA GÀ LÀ GÌ?… Read More ›

NGƯỜI DỊCH (TRANSLATOR), MÁY DỊCH (GOOGLE  TRANSLATE) TRONG VIỆC  CHUYỂN BÍNH ÂM HÁN NGỮ (PINYIN) CỦA CÁC TỪ  ĐỊA DANH, TÊN DANH NHÂN, TÊN THÀNH PHỐ Ở TRUNG QUỐC QUA ÂM HÁN-VIỆT (SINO VIETNAMESE) 

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google (U o G) PINYIN LÀ GÌ? TỪ ĐIỂN OXFORD ĐỊNH NGHĨA VỀ PINYIN Từ điển Oxford trực tuyến https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/…/ame…/pinyin  thì Pinyin /ˌpɪnˈyɪn/ (Bính âm) được định nghĩa là ‘the standard system of Roman spelling in Chinese’ (Hệ thống chuẩn của cách đánh vần Latinh… Read More ›

TỪ ĐIỂN & NHỮNG LỖI/VẤN ĐỀ VỀ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH

Sau đây là những lỗi liên quan đến dịch thuật chuyên ngành trong cuốn từ điển Anh – Việt do Viện Ngôn Ngữ Học biên soạn, Nxb tp HCM, 1998 https://www.fahasa.com/tu-dien-anh-viet-english-vietnamese-dictionary-294859.html . Đây là cuốn từ điển được chuyển dịch từ cuốn từ điển tường giải ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary’ (1992). 1. AWARD /əˈwɔːd/ (verb)… Read More ›