Bettertogether.

ngôn ngữ rss

CÁCH ĐỔI CÂU CẢM THÁN SANG CÂU GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG ANH

(0)
Tháng Ba 5, 2023

n g u y e n  p h u o c  v.i.n.h  c.o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G    Theo martinet và thompson ‘câu cảm thán (exclamations) thường đổi thành câu trần thuật (statements) trong lời nói gián tiếp (indirect speech). Dấu cảm (!) biến mất. 1. CÂU CẢM THÁN BẮT ĐẦU… Read More ›

CẤU TRÚC CỦA CÂU CẢM THÁN TRONG TIẾNG ANH

n g u y e n  p h u o c  v.i.n.h  c.o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G    CÂU CẢM THÁN LÀ GÌ? (WHAT IS EXCLAMATION?) Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học ứng dụng (tr. 131) thì câu cảm thán là ‘một phát ngôn… Read More ›

GIỜ ‘G’ LÀ GÌ?

n g u y e n  p h u o c  v. i. n. h  c. o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G  Cách đây không lâu, tình cờ đọc một stt của thầy Hiep Nguyen Van có câu ‘Giờ G đã đến!*’ trong một đoạn văn sau : Giờ G đã đến!… Read More ›

LẠI BÉ CÁI LẦM  ‘CÚC CÙ CU’ THAY VÌ  ‘Ò Ó O’ TRONG CUỐN SỔ TAY NGƯỜI DỊCH TIẾNG ANH  

n g u y e n  p h u o c  v. i. n. h  c. o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G  Trong cuốn ‘Sổ tay người dịch tiếng Anh’ (A handbook for the English language translator) của các tác giả Hữu Ngọc, Hữu Tiến, Mary Cowan, Elizabeth Hodgkin trong tiểu mục… Read More ›

NGÀY ĐẦU CỦA NĂM MỚI QUÝ MÃO ( MỒNG 1 THÁNG 1, 2023) & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

Nguyễn phước vĩnh Cố Bảo nguyên Hải anh _______________ – CÁC NGHĨA CỦA CON CHỮ ‘A’ a /ə/ (cũng an /ən/ mạo từ bất định) 1. một:  dùng trước danh từ đếm được hay danh từ số ít mà trước đó chưa được nói tới. a man, hotel, girl, committee o an aunt, egg, hour,… Read More ›