Bettertogether.

ngôn ngữ rss

TỪ TƯỢNG THANH LÀ GÌ ?

(0)
Tháng Sáu 10, 2021

WHAT IS ONOMATOPOEIA? Onomatopoeia /ˌɒnəˌmætəˈpiːə/ noun Onomatopoeic /ˌɒnəˌmætəˈpiːɪk/ adj Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Ứng dụng [tr. 255] thì ‘từ tượng thanh là ‘mô phỏng / bắt chước âm thanh tự nhiên bằng các từ hoặc… Read More ›

[read post]

CÁC ĐỘNG TỪ CÓ NGHĨA ‘TIÊM CHỦNG’, ‘CHỦNG NGỪA’ TRONG TIẾNG ANH VACCINATE verb /ˈvæksɪneɪt/ IMMUNIZE verb /ˈɪmjunaɪz/ INOCCULATE verb /ɪˈnɒkjuleɪt/ ĐỒNG NGHĨA LÀ GÌ? (WHAT IS SYNONYM?) Synonym /ˈsɪnənɪm/ n synonymous /sɪˈnɒnɪməs/ adj synonymy /sɪˈnɒnɪmi/ n Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Ứng dụng …. [tr.368], thì… Read More ›

NGOẠI VỊ VÀ NGUYÊN TẮC ĐẶT THÀNH PHẦN CÓ ĐỘ DÀI Ở CUỐI CÂU (EXTRAPOSITION & THE END-WEIGHT PRINCIPLE)

NGOẠI VỊ VÀ NGUYÊN TẮC ĐẶT THÀNH PHẦN CÓ ĐỘ DÀI Ở CUỐI CÂU (EXTRAPOSITION & THE END-WEIGHT PRINCIPLE) Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google END-WEIGHT LÀ GÌ? Trong ngữ pháp, thuật ngữ ‘end-weight’ (nguyên tắc đặt thành phần có độ dài ở cuối câu) là một nguyên tắc qua… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinh co Cựu học sinh quốc học Huế niên khóa 70 – 77 __________________________________________________________________________________________ FIRST DAY CONTENTS I. MEDICAL SPECIALTIES RELATED TO THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DEFINITIONS OF MEDICAL SPECIALTIES III. TERMS OF MEDICAL SPECIALISTS IIII. GASTRO.INTESTINAL SPECIALISTS AND THEIR GENERAL… Read More ›

NGOẠI VỊ / CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ (EXTRAPOSITION) TRONG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (IN ENGLISH GRAMMAR)

NGOẠI VỊ / CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ (EXTRAPOSITION) TRONG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (IN ENGLISH GRAMMAR) Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google 1. NGOẠI VỊ / CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CỦA CHỦ NGỮ MỆNH ĐỀ* (EXTRAPOSITION OF A CLAUSAL SUBJECT) Theo Randolph Quirk trong ‘A Grammar of Contemporary English’ [tr…. Read More ›