Bettertogether.

CẤU TRÚC CỦA CÂU CẢM THÁN TRONG TIẾNG ANH

n g u y e n  p h u o c  v.i.n.h  c.o

a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G   

CÂU CẢM THÁN LÀ GÌ? (WHAT IS EXCLAMATION?)

Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học ứng dụng (tr. 131) thì câu cảm thán là ‘một phát ngôn thể hiện cảm xúc của người nói hoặc người viết. Các câu cảm thán bắt đầu bằng một cụm từ sử dụng what (cái gì) hoặc how (như thế nào), nhưng chúng không đảo ngược thứ tự của chủ ngữ và trợ động từ:

How clever she is!

(Cô ấy thông minh làm sao!)

What a good dog!

(Thật là một con chó tốt!)

EXCLAMATION /ˌekskləˈmeɪʃn/ còn gọi là EXCLAMATORY SENTENCE /ɪksˌklæmətəri ˈsentəns/

(an utterance which shows the speaker’s or writer’s feelings. Exclamations begins with a phrase using what or how, but they do not reverse the order of the subject and the auxiliary verb:

How clever she is!

What a good dog!)

NHẬN XÉT CÁC NHÀ NGÔN NGỮ HỌC VỀ CÂU CẢM THÁN

Theo hai nhà ngôn ngữ học Greenbaum và Quirk [4] thì ‘tính từ (adjectives) có thể là câu cảm thán (exclamations) có hay không có thành phần để hỏi wh (wh-element) đặt ở đầu câu như:

     Excellent!     (How) wonderful!     (How) good of you!

Các mệnh đề như thế không cần phụ thuộc bất kỳ ngữ cảnh ngôn ngữ nào trước đó nhưng có thể là một bình phẩm về một sự vật nào đó hay hoạt động trong một ngữ cảnh tình huống.

Close [1] cho rằng chúng ta thường nghe và tạo ra các phát ngôn không phải là câu hoàn chỉnh. Các phát ngôn như thế bao gồm CÂU CẢM THÁN (EXCLAMATIONS), ví dụ:

     What wonderful weather! What a beautiful day!

     How beautiful! How interesting!

Chúng ta có thể mở rộng các câu cảm thán trên thành những câu hoàn chỉnh, vậy:

     What wonderful weather we’re having! What a beautiful day it is!

     How beautiful it is! How interesting this is*!

Theo Michael Swan [2], câu cảm thán thường được cấu thành bởi ‘how’ và ‘what’ hoặc ‘so’ và ‘such’. Hình thức câu hỏi phủ định cũng phổ biến.

CÂU CẢM THÁN BẮT ĐẦU BẰNG ‘HOW’

Loại câu này thường được xem là ít trang trọng và lỗi thời

     How + adjective

     Strawberries! How nice!

     How + adjective/adverb + subject + verb

     How cold it is*!

     How beautifully you sing!

CÂU CẢM THÁN BẮT ĐẦU BẰNG ‘WHAT’

     What a/an (adjective) + singular countable noun

     What a rude man!

     What a nice dress!

     What a surprise!

     What + adjective +  uncountable/plural noun

     What beautiful weather!

     What lovely flowers!

     What fools!

     What + object +  subject + verb (note word order)

     What a beautiful smile your sister has!

CÂU CẢM THÁN VỚI ‘SO’ VÀ ‘SUCH’

     So + adjective

     You’re so kind!

     Such + a/an (adjective) + singular countable noun

     He’s such a nice boy!

     Such + adjective +  uncountable/plural noun

     They’re such kind people!

HÌNH THỨC CÂU HỎI PHỦ ĐỊNH

     Isn’t the weather nice!

     Hasn’t she grown!

* Lưu ý:

Sự khác biệt giữa câu cảm thán (exclamatory sentence) ‘How interesting this is!’ và câu hỏi (question) ‘How interesting is this?’

Tài Liệu Tham Khảo

[1] Close, R A (1975). A Reference Grammar for Students of English. Longman

[2] Michael Swan (2009), Practical English Usage. Oxford.

[3] Randolph Quirk & et al.  A Grammar of Contemporary English. Longman.

[4] Sidney Greenbaum & Randolph Quirk (1998). A Student’s Grammar of The English Language. Longman.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: