Bettertogether.

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA Chương VII: (7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Hô Hấp) THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (RESPIRATORY SYSTEM) IN SEVEN DAYS

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA
Chương VII: (7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Hô Hấp)
THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (RESPIRATORY
SYSTEM) IN SEVEN DAYS

Nguyễn Phước Vĩnh Cố
Tôn Nữ Thanh Thảo
Tôn Nữ Hải Anh
Bảo Nguyên
Tác giả của bài viết này mong nhận được nhiều góp ý và đóng góp của các bạn

Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này!

Nếu biết 100 năm là hữu hạn …

Ngày thứ nhất (First day):

Hãy làm quen:

1. 10 từ ngữ chuyên khoa (Let’s learn 10 terms of specialities).
2. 10 từ ngữ bác sĩ chuyên khoa (Let’s learn 10 terms of specialist).
3. 4 hậu tố chỉ chuyên khoa (let’s learn 4 suffixes associated with a medical speciality).
4. 4 hậu tố chỉ bác sĩ chuyên khoa (Let’s learn 4 suffixes associated with a specialist).
5. Cấu trúc dùng để giới thiệu nghề nghiệp và chuyên khoa (The introduction of medical specialities.)

10 từ ngữ chuyên khoa (10 terms of specialities)

1. Laryngology. 2.Rhinology. 3. Pulmonology.4. Radiology. 5. Ophthalmology. 6. Obstetrics. 7. Orthop(a)edics. 8. P(a)ediatrics. 9. Geriatrics. 10. Psychiatry.

1. Laryngology: Khoa họng/thanh quản học
2. Rhinology: Khoa mũi
3. Pulmonology: Khoa phổi
4. Radiology: Khoa X quang
5. Ophthalmology: Khoa mắt

– 5 ví dụ về từ ngữ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -logy có nghĩa là “sự nghiên cứu” (the study of).
– Các gốc từ (roots) “laryn(o)-” có nghĩa là thanh quản, “rhyn(o)-”: mũi, “pulmon(o)-”: phổi, “radi(o)-”: bức xạ, “ophthalm(o)-”: mắt.

6. Obstetrics: Sản khoa
7. Orthop(a)edics: Khoa chỉnh hình

– 2 ví dụ về từ ngữ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -ics có nghĩa là “việc thực hành một chuyên khoa” (the practice of a medical speciality).
– Các gốc từ (roots) “obstetr(o)-” có nghĩa là “sản khoa”, “orthop(a)ed(o)-” gồm 1 tiền tố “ortho-”có nghĩa là “thẳng” + gốc từ “p(a)ed-”: trẻ con.

8. P(a)ediatrics: Nhi khoa
9. Geriatrics: Lão khoa
10. Psychiatry: Khoa tâm thần

– 2 ví dụ về từ ngữ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -iatrics
– 1 ví dụ về từ ngữ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -iatry. -iatrics và -iatry có nghĩa là “việc thực hành một chuyên khoa” (the practice of a medical speciality)
– Các gốc từ (roots) “p(a)ed-” có nghĩa là “trẻ con”, “ger(on)-” “người già”, “psych(o)-” (tâm thần)

10 từ ngữ bác sĩ chuyên khoa (10 terms of specialists)

1. Laryngologist: bác sĩ chuyên khoa thanh quản
2. Rhinologist: bác sĩ chuyên khoa mũi
3. Pulmonologist: bác sĩ chuyên khoa phổi
4. Radiologist: bác sĩ X quang
5. Ophthalmologist: bác sĩ mắt
6. Obstetrician: bác sĩ sản khoa
7. Orthop(a)edist: bác sĩ chỉnh hình
8. P(a)ediatrician: bác sĩ nhi khoa
9. Geriatrist: bác sĩ lão khoa
10. Psychiatrist: bác sĩ tâm thần

– 5 ví dụ về từ ngữ chỉ bác sĩ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -logist
– 2 ví dụ về từ ngữ chỉ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -(ic)ian
– 1 ví dụ về từ ngữ chỉ bác sĩ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -ist
– 2 ví dụ về từ ngữ chỉ bác sĩ chuyên khoa tận cùng bằng hậu tố -iatrist

4 hậu tố chỉ chuyên khoa (Let’s learn 4 suffixes associated with a medical speciality):

– logy
– ics
– iatry
– iatrics
4 hậu tố này khi kết hợp với các gốc từ nói trên tạo ra các từ ngữ chỉ chuyên khoa như “laryngology” (thanh quản học), “obstetrics” (sản khoa), v.v.

Và 4 hậu tố chỉ bác sĩ chuyên khoa (and 10 suffixes associated with a specialist):

-logist
-(ic)ian
-iatrist
-ist
4 hậu tố này khi kết hợp với các gốc từ nói trên tạo ra các từ ngữ chỉ bác sĩ chuyên khoa như “laryngologist” (bác sĩ chuyên khoa thanh quản), “obstetrician” (bác sĩ sản khoa), v.v.

Cấu trúc dùng để giới thiệu nghề nghiệp và chuyên khoa

– I am a(n)+ (từ ngữ chỉ bác sĩ chuyên khoa) larynologist, pulmonologist
– I am a specialist in + (từ ngữ chỉ chuyên khoa) larynology, pulmonology
– I specialize in + (từ ngữ chỉ chuyên khoa) larynology, pulmonology

Tiểu kết của ngày thứ nhất

Bạn đã học được:
– 10 thuật ngữ nói về chuyên khoa
– 10 thuật ngữ nói về bác sĩ chuyên khoa
– 10 gốc từ y học
– 4 hậu tố chuyên khoa
– 4 hậu tố chỉ bác sĩ chuyên khoa
– Cách giới thiệu nghề nghiệp và chuyên khoa

Ngày thứ hai (Second day):

Phân tích một thuật ngữ y học (Analyzing a medical term)
Gốc từ (Root)
Hậu tố (Suffix)
Tiền tố (Prefix)
Nguyên âm kết hợp (Combining vowel)
Cách định nghĩa một thuật ngữ y học (how to define medical terminology)

Phân tích một thuật ngữ y học

Phân tích các thành phần một thuật ngữ y học là một công cụ có ích để biết nghĩa một thuật ngữ y học. Một thuật ngữ y học thường có 2 hoặc 3 thành phần:
Một thuật ngữ y học có 2 thành phần: gốc từ + hậu tố như “laryng(o)” (gốc từ) + logy (hậu tố) => laryngology (thanh quản học).
Một thuật ngữ y học có 3 thành phần: tiền tố + gốc từ + hậu tố như “peri” (tiền tố) + aden (gốc từ) + “itis” (hậu tố)=> periadenitis (viêm quanh hạch).

Gốc từ (Root): là bộ phận chính/nền móng của thuật ngữ y học. Các thuật ngữ y học đều có 1 hoặc 2 gốc từ trở lên.

Hậu tố (Suffix): âm/từ thêm vào sau gốc từ làm thay đổi nghĩa của gốc từ. Các thuật ngữ y học đều có một hậu tố.

Tiền tố (Prefix): âm/từ thêm trước gốc từ. Không phải thuật ngữ y học nào cũng có tiền tố nhưng nếu có, nó có thể ảnh hưởng quan trọng đến nghĩa của gốc từ.

Nguyên âm kết hợp (Combining vowel): thường là nguyên âm “o” và thường được dùng để nối gốc từ với hậu tố, gốc từ này với gốc từ khác. Khi một nguyên âm được nối với gốc từ thì việc kết hợp này được gọi là hình thái kết hợp (combining forms).

Cách định nghĩa một thuật ngữ y học

Lấy thuật ngữ pulmon/o/logy làm ví dụ
– Pulmon(o)-: là gốc từ và có nghĩa là “phổi”.
– /o/ là nguyên âm kết hợp.
– -logy là hậu tố và có nghĩa là “sự nghiên cứu” (the study of”)
Khi đọc một thuật ngữ y học, đọc hậu tố trước, rồi thành phần mở đầu của thuật ngữ. Vậy,
thuật ngữ “pulmonology” là “the study of the lung” (nghiên cứu về phổi).
Đối với thuật ngữ dài hơn, chia thuật ngữ đó thành các thành phần. Ví dụ chia thuật ngữ “tracheobronchoscopy” thành “trache/o/bronch/o/scopy”, rồi bắt đầu định nghĩa hậu tố “-scopy” có nghĩa là “khám nghiệm/soi” (visual examination) và thành phần mở đầu “trache(o)” có nghĩa là “khí quản” (trachea) và thành phần kế tiếp là “bronch(o)” có nghĩa là “phế quản” (bronchus). Vậy, thuật ngữ “tracheobronchoscopy” là “visual examination of the trachea and the bronchus” (nội soi khí quản và phế quản).

Tiểu kết của ngày thứ hai

Bạn đã học được
– Cấu trúc của một thuật ngữ y học
– Gốc từ, tiền tố, hậu tố
– Cách định nghĩa một thuật ngữ y học

Ngày thứ ba (Third day):

11 gốc từ liên quan đến hệ hô hấp
11 hậu tố chỉ sự rối loạn/bệnh tật
8 hậu tố chỉ phương thức phẫu thuật
4 tiền tố chỉ tốc độ/số lượng

Nếu bạn là bác sĩ chuyên khoa phổi, 10 gốc từ (roots) về hô hấp sau là thật sự quan trọng với bạn:

11 gốc từ liên quan đến hệ hô hấp.

1. Aden(o): Gland tuyến/hạch
Adenoid(o): Adenoids hạch hạnh nhân/sùi vòm họng
2. Bronch(i)/(o): Bronchus phế quản
Bronchiol(o): Bronchiole tiểu phế quản
3. Laryng(o): Larynx thanh quản
4. Pector(o)/thorac(o): Chest ngực
5. Pharyng(o): Pharynx họng, hầu
6. Phren(o): Diaphram cơ hoành
7. Pneumon(o)/pneum(o): Air, lung khí, phổi
8. Pulmon(o): Lung phổi
9. Rhin(o): Nose mũi
10. Sinus(o): Sinus, cavity xoang
11. Tonsil(o): hạnh nhân, amiđan

11 hậu tố chỉ sự rối loạn/bệnh tật

1. -Algia: Pain/ache đau/sự khó chịu
2. -Cele: Hernia thoát vị, lồi
3. -Dynia: Pain đau/sự khó chịu
4. -Itis: Inflammation viêm
5. -Ectasis: Expansion/dilatation giãn/phình
6. -Iasis: Presence of tình trạng bất thường
7. -Malacia: Softening chứng nhuyễn
8. -Pnea: Breating thở
9. -Plasia: Abnormal formation thành lập, phát triển quá mức
10. -Ptosis: Downward displacement vị trí sa xuống thấp
11. -Ptysis: Spitting khạc, nhổ

8 hậu tố chỉ phương thức phẫu thuật

1. -Centisis: Surgical pucture chọc/dò
2. -Desis: Surgical binding làm dính
3. -Ectomy: Surgical removal cắt bỏ/lấy đi
4. -Pexy: Surgical fixation cố định
5. -Plasty: Surgical repair tạo hình/chỉnh hình
6. -Rrhaphy: Suture khâu
7. -Tomy: Cut/incision cắt/mở
8. -Stomy: Permanent opening mở thông/dẫn lưu

4 tiền tố ( tốc độ và số lượng)

2 tiền tố chỉ tốc độ
1. Brady-: Slow chậm
2. Tachy-: Quick nhanh

2 tiền tố chỉ số lượng
1. Olig/olig(o)-: Few ít
2. Poly-: Many nhiều

Tiểu kết của ngày thứ ba

Bạn đã học được:
– Gốc từ liên quan đến hệ hô hấp
– Hậu tố chỉ sự rối loạn/bệnh tật
– Hậu tố chỉ phương thức phẫu thuật
– Tiền tố chỉ tốc độ/số lượng

Ngày thứ tư (Fourth day):

10 gốc từ chỉ bộ phận trên cơ thể người
5 hậu tố chỉ sự chẩn đoán
7 từ ngữ y học (gồm 1 gốc từ chỉ cơ thể người + 1 hậu tố rối loạn/bệnh tật.)
7 từ ngữ y học (gồm 1 gốc từ chỉ cơ thể người + 1 hậu tố chỉ sự chẩn đoán.)

10 gốc từ chỉ bộ phận trên cơ thể người

1. Brachi-: Arm cánh tay
2. Somat(o)-/corpor(o)-: Body cơ thể
3. Mast(o)-/mamm(o)-: Breast vú
4. Thorac(o)-/steth(o)-/pect(o)-: Chest ngực
5. Ot(o)-/aur(o)-: Ear tai
6. Ophthalm(o)-/ocul(o)-: Eye mắt
7. Cephal(o)-/capit(o)-: Head đầu
8. Stomat(o)-/or(o)-: Mouth miệng
9. Trachel(o)-/cervic(o)-: Neck cổ/cổ tử cung
10. Rhin(o)-/nas(o)-: Nose mũi

5 hậu tố chỉ sự chẩn đoán

1. -Gram: Written/pictorial record bản ghi, hình ghi
2. -Graph: Device for graphic/pictorial recording dụng cụ dùng để ghi
3. -Graphy: An act of graphic/pictorial recording phép ghi, kỹ thuật dùng để ghi
4. -Scope: Device for viewing dụng cụ dùng để xem
5. -Scopy: An act of viewing kỹ thuật dùng để xem

7 từ ngữ y học (gồm 1 gốc từ chỉ cơ thể người + 1 hậu tố chỉ rối loạn/bệnh tật)

1. Mastitis: viêm vú
2. Otitis: viêm tai
3. Ophthalmitis: viêm mắt
4. Cephalitis: viêm não
5. Stomatitis: viêm miệng
6. Rhinitis : viêm mũi
7. Sinusitis: viêm xoang

7 từ ngữ y học (gồm 1 gốc từ chỉ hệ hô hấp + 1 hậu tố chẩn đoán)

1. Bronchogram: phim chụp phế quản
2. Laryngograph: thanh quản ký
3. Pharyngography: chụp X quang họng
4. Bronchoscope: ống soi phế quản
5. Pharyngoscopy: khám họng
6. Rhinoscope: cái soi mũi
7. Phrenograph: cơ hoành kế

Tiểu kết ngày thứ tư

Bạn đã học được
– 10 gốc từ chỉ bộ phận cơ thể người
– 5 hậu tố chỉ sự chẩn đoán
– 14 từ ngữ y học chỉ rối loạn/bệnh tật và chẩn đoán

Ngày thứ năm (Fifth day)

20 từ ngữ y học (gồm 1 gốc từ hệ hô hấp + 1 hậu tố rối loạn/bệnh tật.)
20 từ ngữ y học (gồm 1 gốc từ hệ hô hấp + 1 hậu tố chỉ phương thức phẫu thuật.)
5 hậu tố tĩnh từ trong tiếng Anh y học
10 từ ngữ tận cùng bằng hậu tố -pnea (thở, hô hấp)

20 từ ngữ y học (gồm 1 gốc từ hệ hô hấp + 1 hậu tố rối loạn/bệnh tật)

1. Aden(o); adenoid(o):

adenalgia (đau trong tuyến)
adenocele (u nang tuyến)
adenitis (viêm tuyến)
adenomalacia (nhuyễn tuyến)
adenoiditis (viêm VA).

2. Bronch(i)/(o); bronchiol(o):

bronchitis (viêm phế quản)
bronchiectasis (chứng giãn phế quản)
bronchiolitis (viêm tiểu phế quản).

3. Laryng(o):

laryngocele (u khí thanh quản)
laryngitis (viêm thanh quản)
laryngomalacia (nhuyễn thanh quản)
laryngoptosis (sa thanh quản)

4. Pector(o)/thorac(o):

pectoralgia (đau ngực)
thoracalgia (chứng đau thành ngực)
thoracodynia (chứng đau ngực).

5. Pharyng(o):
pharyngalgia (chứng đau họng)
pharyngodynia (chứng đau họng)
pharyngitis (viêm họng)

6. Phren(o):

phrenalgia (đau cơ hoành)
phrenitis (viêm cơ hoành)
phrenoptosis (sa cơ hoành)

20 từ ngữ y khoa (gồm1 gốc từ hệ hô hấp + 1 hậu tố chỉ phương thức phẫu thuật)

Bronch(o):
Bronchoplasty: t/t tạo hình phế quản
Bronchorrhaphy: t/t khâu phế quản
Bronchostomy: t/t mở thông phế quản
Bronchotomy: t/t mở phế quản

Laryng(o):

Laryngocentisis: t/t chọc thanh quản
Laryngoplasty: t/t chỉnh hình thanh quản
Laryngostomy: t/t mở thông thanh quản
Laryngotomy: t/t mở thanh quản

Trache(o)

Tracheoplasty: t/t tạo hình khí quản
Tracheostomy: t/t mở thông khí quản
Tracheotomy: t/t mở khí quản
Tracheorrhaphy: t/t khâu khí quản

Pharyng(o)

Pharyngoectomy: t/t cắt bỏ hầu
Pharyngoplasty: t/t tạo hình họng
Pharyngotomy: t/t mở hầu

Thorac(o)

Thoracocentisis: t/t chọc ngực
Thoracoplasty: t/t tạo hình ngực
Thoracostomy: t/t mở thông thành ngực
Thoracotomy: t/t mở thành ngực

5 hậu tố tĩnh từ trong tiếng Anh y học và các tĩnh từ chỉ hệ hô hấp

1. -al: bronchial (thuộc phế quản), pectoral (thuộc ngực), pleural (thuộc màng phổi)
2. -ary: pulmonary (thuộc phổi)
3. -eal: esophageal: (l/q thực quản), laryngeal (l/q thanh quản)
4. -ic: phrenic: (thuộc cơ hoành)
5. -oid: adenoid (thuộc dạng tuyến, có dạng như một hạch)

10 từ ngữ tận cùng bằng hậu tố -pnea (thở, hô hấp)

1. eupnea: thở bình thường
2. apnea: ngừng thở
3. dyspnea: khó thở
4. orthopnea: khó thở nằm
5. oligopnea: thở nông
6. polypnea: thở nhanh
7. hyperpnea: thở nhanh, sâu
8. hypopnea: thở chậm, nông
9. bradypnea: thở chậm
10. tachypnea: thở nhanh

Tiểu kết ngày thứ 5

Bạn đã học được
– 40 từ ngữ y học về rối loạn/bệnh tật và phương thức phẫu thuật
– 5 hậu tố tĩnh từ trong tiếng Anh y khoa
– 10 từ ngữ y học tận cùng bằng hậu tố -pnea (thở, hô hấp)

Ngày thứ sáu (Sixth day):

4 từ viết tắt của bệnh hô hấp
4 từ viết tắt phổ biến về chẩn đoán hình ảnh
10 từ ngữ về phương pháp chẩn đoán bệnh hô hấp
4 cặp từ dễ nhầm lẫn của hệ hô hấp hoặc hệ hô hấp với hệ khác

4 từ viết tắt của bệnh hô hấp

1. CF (Cystic fibrosis): bệnh xơ nang
2. COPD (Chronic obstructive pulmonary disease): bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
3. PE (Pulmonary embolism): nghẽn/tắt mạch phổi
4. OAS (Obstructive sleep apnea): ngừng thở tắt nghẽn khi ngủ

4 từ viết tắt phổ biến về chẩn đoán hình ảnh

1. CT (Computerised/computed tomography): chụp cắt lớp điện toán
2. MRI (Magnetic resonance imaging): chụp cộng hưởng từ
3. PET (Positron emission tomography): chụp cắt lớp phát xạ positron
4. SPECT (Single photon emission computerised/computed tomography): chụp cắt lớp điện toán phát xạ đơn photon

10 từ ngữ về phương pháp chẩn đoán bệnh hô hấp

1. Chest X-ray (CXR): chụp X quang ngực
2. Computed tomography scan of the chest (CT): chụp cắt lớp điện toán ngực
3. Magnetic resonance imaging of the chest (MRI): chụp cộng hưởng từ ngực
4. Positron emission tomography scan of the lung (PET): chụp cắt lớp phát xạ positron phổi
5. Ventilation – perfusion scan: scan thông khí và tưới máu
6. Bronchoscopy: nội soi phế quản
7. Laryngoscopy: nội soi thanh quản
8. Lung biopsy: sinh thiết phổi
9. Thoracotomy: th/th mở thành ngực
10. Tracheotomy: th/th mở khí quản

4 cặp từ dễ nhầm lẫn của hệ hô hấp hoặc hệ hô hấp với hệ khác

1. Bronchitis (viêm phế quản) – Bronchiolitis (viêm tiểu phế quản)
2. Hypopnea (thở chậm, nông) – Hyperpnea (thở nhanh, sâu)
3. Tracheotomy (th/th mở khí quản) – Trachelotomy (th/th mở tử cung)
4. Tracheotomy (th/th mở khí quản) – Tracheostomy (th/th mở thông khí quản)

Tiểu kết ngày thứ sáu

Bạn đã học được
– 8 từ viết tắt của bệnh hô hấp và chẩn đoán
– 10 từ ngữ về phương pháp chẩn bệnh hô hấp
– 4 cặp từ dễ nhầm lẫn

Ngày thứ bảy: (Seventh day):

8 từ ngữ y học về chẩn đoán
10 bệnh/ rối loạn của hệ hô hấp

8 từ ngữ y học về chẩn đoán

1. Auscultation: thính chẩn
2. Percussion: phép gõ chẩn
3. Pleural rub: tiếng cọ phế mạc
4. Rales (crackles): tiếng ran
5. Rhonchi (số nhiều của rhonchus) ran ngáy
6. Sputum (phlegm): đờm
7. Stridor: tiếng thở rít
8. Wheezes: tiếng thở khò khè

10 bệnh/rối loạn của hệ hô hấp

1. Asthma: hen
2. Emphysema: tràn khí
3. Epistaxis (nose bleed): chảy máu cam
4. Influenza: cúm
5. Lung cancer: ung thư phổi
6. Pleural effusion: tràn dịch màng phổi
7. Pleurisy (pleuritis): viêm màng phổi
8. Pneumonia: viêm phổi
9. Sinusitis: viêm xoang
10. Tuberculosis: lao

TỔNG KẾT 7 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ HÔ HẤP

Sau 7 ngày, bạn đã học được:

1. Cách phân tích một thuật ngữ y học
2. Cách định nghĩa một thuật ngữ y học
3. Các thành phần ngữ pháp của một thuật ngữ y học

a. Gốc từ

– 10 gốc từ y khoa
– 11 gốc từ lien quan đến hệ hô hấp
– 11 gốc từ liên quan đến bộ phận cơ thể

b. Tiền tố

– 4 tiền tố chỉ tốc độ/số lượng

c. Hậu tố

– 4 hậu tố chuyên khoa
– 4 hậu tố chỉ bác sĩ chuyên khoa
– 11 hậu tố chỉ rối loạn/bệnh tật
– 8 hậu tố chỉ phương thức phẫu thuật
– 5 hậu tố chỉ sự chẩn đoán
– 5 hậu tố tĩnh từ trong tiếng Anh y khoa và…

140 thuật ngữ y học liên quan đến hệ hô hấp

6 bình luận »

  1. những bài của thầy rất hay. điều mà lâu nay em đang tìm. xin cảm ơn thầy rất nhiều. chúc thầy thật nhiều sức khỏe để có những bài hay hơn nữa.

    • Cảm ơn lời nhận xét và chúc sức khỏe của bạn. Sẽ viết một bài chung ‘The Language of Medicine in 30 days’, sau đó sẽ viết từng hệ như ‘The Language of Medicine (Cardiovascular System) in 30 days sau Tết. Chúc bạn một mùa xuân hạnh phúc nhé!

  2. Cảm ơn nhóm rất nhiều! Chúc tất cả các thành viên nhóm luôn mạnh khỏe.

  3. Muốn biết về meaning của các từ sau : expiration ,apnea, hyperpnea . Mong được giúp đỡ

  4. Cám ơn thầy vì những chia sẻ. Mong được học nhiều hơn những kiến thức từ thầy. Trân trọng!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: