Bettertogether.

Thẻ: quân sự

CÁC CẤP BẬC TRONG HẢI QUÂN BẰNG TIẾNG ANH

CÁC CẤP BẬC TRONG HẢI QUÂN BẰNG TIẾNG ANH (RANKS IN THE NAVY IN ENGLISH) Vui lòng dẫn nguồn khi trích lại bài từ blog này! n.p.v.c t.n.t.t t.n.h.a t.n.k.a b.n HẢI QUÂN HÀNG GIA ANH (ROYAL NAVY) Admiral of the Fleet/ˌædmərəl əv ðə ˈfliːt/: Đô đốc hạm đội Admiral /ˈædm(ə)rəl/: Đô đốc Vice-Admiral/ˌvaɪs ˈædmərəl/:… Read More ›

CÁC CẤP BẬC TRONG LỤC QUÂN BẰNG TIẾNG ANH

CÁC CẤP BẬC TRONG LỤC QUÂN BẰNG TIẾNG ANH (RANKS IN THE ARMY IN ENGLISH) Vui lòng dẫn nguồn khi trích lại bài từ blog này! nguyễn Phước Vĩnh Cố tôn Nữ Thanh Thảo tôn Nữ Hải Anh bảo Nguyên 1. CẤP BẬC TRONG LỤC QUÂN (RANKS IN THE ARMY) QUÂN ĐỘI ANH: LỤC QUÂN… Read More ›