Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ SINH SẢN NAM, NỮ

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ SINH SẢN NAM, NỮ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ SINH SẢN NAM GENITALIA Noun /ˌdʒenɪˈteɪliə/: A person’s sex organs that are outside their body. Cơ quan sinh dục (bên ngoài) External /ɪkˈstɜːnl/ genitalia: Cơ quan sinh dục bên ngoài Internal /ɪnˈtɜːnl/ genitalia: Cơ quan sinh dục… Read More ›

SELF-STUDY MEDICAL ENGLISH ON THE BASIS OF 1H5W PRINCIPLE

SELF-STUDY MEDICAL ENGLISH ON THE BASIS OF 1H5W PRINCIPLE Võ Văn Quang Medical College of Quang Nam Nguyễn Phước Vĩnh Cố – Võ Oanh – Nguyễn Minh Thúy Phan Chau Trinh University School of Medicine, Quang Nam 1. INTRODUCTION 1. 1 Some remarks on medical English given by linguists: – ‘Learning medical English is like… Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH Nguyễn phước vĩnh Cố Tôn nữ hải Anh Bảo Nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC CỦA TIM (STRUCTURES OF HEART) – Heart /hɑːt/: tim… Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH nguyễn .phước.vĩnh. cố tôn .nữ. hải. anh bảo. nguyên Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn – THUẬT NGỮ LIÊN QUAN CẤU TRÚC CỦA HỆ THẦN KINH (STRUCTURES OF THE NERVOUS SYSTEM) –… Read More ›

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên tôn nữ hải anh Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn – GỐC TỪ KHÁC CỦA HỆ THẦN KINH – HẬU TỐ CHỈ PHƯƠNG TỨC PHẪU THUẬT… Read More ›