Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ THẦN KINH’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘tim mạch’, ta thường thấy có các bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này: BÁC SĨ… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIM MẠCH’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘hệ tiêu hóa’, ta thường thấy có 6 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này: BÁC… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIÊU HÓA’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘hệ sinh sản và sinh đẻ’, ta thường thấy có có 4 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ (CHƯƠNG I)

Chương I: Các Thuật Ngữ Pháp Lý Cơ Bản Nguyễn Phước Vĩnh Cố & các cộng sự Các Thuật Ngữ Pháp Lý Cơ Bản Danh từ: Nguồn gốc pháp luật – Civil law /ˌsɪvl ˈlɔː/: Luật Pháp-Đức / dân luật – Common law/ˌkɒmən ˈlɔː/: Luật Anh-Mỹ / thông luật – Roman law /ˌrəʊmən ˈlɔː/: Luật… Read More ›

INDOCHINA WAR’ (OR ‘INDO-CHINA  WAR) LÀ CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG HAY LÀ CHIẾN TRANH ẤN ĐỘ-TRUNG HOA? 

NGUYỄN PHƯỚC VĨNH CỐ ‘INDOCHINA’ LÀ GÌ? Theo từ điển Collins trực tuyến, ‘Indochina’ được định nghĩa:   Indochina in British English or Indo-China NOUN /ˈɪndəʊˈtʃaɪnə/ 1.  a peninsula in SE Asia, between India and China: consists of Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, and Malaysia (một bán đảo ở Đông Nam Á, giữa Ấn Độ… Read More ›