Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA  CĂN  BẢN: HỆ HÔ HẤP nguyễn phước vĩnh cố giảng viên thỉnh giảng tiếng Anh y khoa, Đại học Phan Chu Trinh, Quảng Nam CẤU TRÚC CỦA HỆ HÔ HẤP – Upper respiratory tract: nose (nostrils), mouth, pharynx, epiglottis… Read More ›

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP nguyễn phước vĩnh cố THUẬT NGỮ VỀ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH HÔ HẤP 1. Chest X-ray /ˈeks reɪ/ (CXR): Chụp X quang ngực 2. Computed tomography scan of the chest (CT): Chụp cắt… Read More ›

NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP Xin vui lòng dẫn nguồn nếu bạn cần trích dẫn nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên hải anh thanh thảo NGÀY THỨ TƯ (FOURTH DAY): THUẬT NGỮ GIẢI PHẪU CHỈ CÁC BỘ PHẬN TRONG… Read More ›

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY): TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP Nguyễn phước vĩnh cố Giảng viên tiếng Anh Y khoa, Đại học Phan Chu Trinh, Quảng Nam NGÀY THỨ BA (THIRD DAY): GỐC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ HÔ HẤP 1. Aden(o) /ˈædən(oʊ)/: Gland… Read More ›

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ SINH SẢN NAM, NỮ

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ SINH SẢN NAM, NỮ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ SINH SẢN NAM GENITALIA Noun /ˌdʒenɪˈteɪliə/: A person’s sex organs that are outside their body. Cơ quan sinh dục (bên ngoài) External /ɪkˈstɜːnl/ genitalia: Cơ quan sinh dục bên ngoài Internal /ɪnˈtɜːnl/ genitalia: Cơ quan sinh dục… Read More ›