Bettertogether.

Thẻ: Từ điển

GIỚI TỪ (PREPOSITION), CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

GIỚI TỪ (PREPOSITION), CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích bài từ blog này. Trong tiếng Anh chuyên ngành, nhiều nhà ngôn ngữ cũng lý thuyết dịch đều cho rằng ‘giới từ’, ‘cụm giới từ’ là một thách thức đối với người… Read More ›

LIỆU TỪ ĐIỂN OXFORD CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’?

LIỆU TỪ ĐIỂN OXFORD CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’? nguyễn phước vĩnh cố – Định nghĩa động từ ‘award’ trong từ điển Oxford (1992) Động từ ‘award sth to sb’ hay ‘award sb sth’ trong từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1992)  được định nghĩa là ‘make an official decision to give sth… Read More ›