Bettertogether.

Thẻ: thuật ngữ y khoa

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS _______________ Nguyen phuoc vinh co         & cộng sự ABOUT THE AUTHOR Nguyen Phuoc Vinh Co is a retired teacher. After he retired from teaching in 2018, he devoted himself particularly to the study of the language of medicine in which he was previously… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN:chương V : HỆ TIM MẠCH (tiếp theo và hết)

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: Chương V: HỆ TIM MẠCH (tiếp theo & hết) 7 DAYS TO THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Ngày thứ năm (fifth day) 13 từ ngữ y học… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (GASTROINTESTINAL/DIGESTIVE SYSTEM) IN SEVEN DAYS

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (GASTROINTESTINAL/DIGESTIVE SYSTEM) IN SEVEN DAYS Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết 100 năm là hữu hạn … Vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (Chương V: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tim Mạch) 7 DAYS TO THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (Chương V: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tim Mạch) 7 DAYS TO THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM  Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên                                                               Nếu biết 100 năm là… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (Chương I: Các Thuật Ngữ Y Học Cơ Bản)

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (Chương I: Các Thuật Ngữ Y Học Cơ Bản) A HANDBOOK FOR MEDICAL ENGLISH LEARNERS Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Chương I: Các thuật ngữ y học căn bản 1.      Bác sĩ 2.      Bác sĩ chuyên khoa 3.     … Read More ›