Bettertogether.

Khoa học và Kỹ thuật rss

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE) CỦA VINAY & DARBELNET & CỤM TỪ ‘HIỆP HỘI VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH LIÊN NGÂN HÀNG TOÀN CẦU’ (SWIFT /swift/)

(0)
Tháng Ba 23, 2022

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of  Google CALQUE /kælk/: PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG Theo Vinay và Darbelnet [4], ‘Sao phỏng là một loại dịch vay mượn đặt biệt (A calque is a loan translation of a particular kind): toàn bộ đơn vị cú pháp được vay mượn thế rồi các thành… Read More ›

ĐỂ VIẾT “PHẦN PHƯƠNG PHÁP” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLES “METHODS  SECTION” IN ENGLISH

  ĐỂ VIẾT “PHẦN PHƯƠNG PHÁP” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLES “METHODS  SECTION” IN ENGLISH   Nguyễn Phước Vĩnh Cố Đại học Đà nẵng TÓM TẮT Sau phần giới thiệu, phần quan trọng đứng thứ hai trong một bài báo nghiên cứu khoa học thường… Read More ›

ĐỂ VIẾT “PHẦN THẢO LUẬN” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE “DISCUSSION SECTION” IN ENGLISH

ĐỂ VIẾT “PHẦN THẢO LUẬN” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIÊNG ANH        Nguyễn Phước Vĩnh Cố1, Lê Vũ 2      1Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng 2Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà nẵng           TÓM TẮT Mục đích của bài báo là giới thiệu và phân… Read More ›

ĐỂ VIẾT “PHẦN TÓM TẮT” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

ĐỂ VIẾT “PHẦN TÓM TẮT” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE “ABSTRACT SECTION” IN ENGLISH Nguyễn Phước Vĩnh Cố -Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN Lê Vũ -Trường Cao Đẳng Công Nghệ, ĐHĐN TÓM TẮT Là một bộ phận quan trọng và không thể thiếu được… Read More ›

ĐỂ VIẾT “PHẦN GIỚI THIỆU” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE INTRODUCTIONS IN ENGLISH

ĐỂ VIẾT “PHẦN GIỚI THIỆU” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE INTRODUCTIONS IN ENGLISH Nguyễn Phước Vĩnh Cố Lê Vũ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng TÓM TẮT Trong hai mươi năm qua, “phần giới thiệu” của bài báo nghiên cứu khoa học… Read More ›