Bettertogether.

dịch thuật rss

THỬ ĐI TÌM CÁI TƯƠNG ĐƯƠNG CÂU TỤC NGỮ “TRÂU GIÀ GẶM CỎ NON

(0)
Tháng Mười Một 6, 2022

n g u y e n p h u o c v i n h c o a learner o f the U o G Ý NGHĨA CÂU TỤC NGỮ “TRÂU GIÀ GẶM CỎ NON” Câu tục ngữ (proverb, saying) “Trâu già gặm cỏ non”, dù là ý nghĩa ban đầu hay ý nghĩa hiện… Read More ›

THỬ ĐI TÌM CÁI TƯƠNG ĐƯƠNG CÂU NÓI “PHI CÔNG TRẺ LÁI MÁY BAY BÀ GIÀ

n g u y e n  p h u o c  v i n h c o a  l e a r n e r  o f  t h e  U o G PHI CÔNG TRẺ LÀ GÌ? MÁY BAY BÀ GIÀ LÀ GÌ? Máy bay bà già hay máy bay đầm già là từ… Read More ›

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE) CỦA VINAY & DARBELNET & CỤM TỪ ‘HIỆP HỘI VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH LIÊN NGÂN HÀNG TOÀN CẦU’ (SWIFT /swift/)

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of  Google CALQUE /kælk/: PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG Theo Vinay và Darbelnet [4], ‘Sao phỏng là một loại dịch vay mượn đặt biệt (A calque is a loan translation of a particular kind): toàn bộ đơn vị cú pháp được vay mượn thế rồi các thành… Read More ›

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’, BẮN NHẦM, (PHE TA) BẮN NHẦM QUÂN MÌNH, BÉ CÁI LẦM SANG TIẾNG ANH

Nguyễn phước vĩnh cố _____________________ 1. NHẦM/LẦM 2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B 3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B 4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY 5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM 5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING 5b…. Read More ›

NGÔN NGỮ ANH: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT & DỊCH MÁY, NGƯỜI DỊCH

Trong các biển báo (cấm) ở tiếng Việt như ‘Cấm hút thuốc’, ‘Không hút thuốc’ … thì có thể dịch sang tiếng Anh là ‘No Smoking’ (no + verb-ing)/ ‘Don’t smoke’ (don’t + verb) ( = Cấm Hút Thuốc), ‘Smoking is prohibited’ / ‘Smoking is forbbiden’ (passive construction) ( = Hút Thuốc bị Cấm) nhưng… Read More ›