Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’ & VẤN ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DỊCH (EQUIVALENCE IN TRANSLATION)

(0)
Tháng Tám 1, 2021

Nguyễn Phước Vĩnh Cố A learner of the University of Google ‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN VÀ GOOGLE TRANSLATE (‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: ONLINE RESOURCES & GOOGLE TRANSLATE.) Từ cách dịch ‘lượt’ người tham quan/du khách’, ‘lượt tàu thuyền cập bến’, … có một câu hỏi được… Read More ›

CONVICT – FIND SB GUILTY / NOT GUILTY (INNOCENT)

CONVICT – FIND SB GUILTY / NOT GUILTY (INNOCENT) CONVICT/ BE CONVICTED OF: KẾT ÁN/BỊ KẾT ÁN Hai từ ngữ này gần như đồng nghĩa. Từ ‘convict’ được định nghĩa ở tiếng Anh ‘to decide officially in a law court that someone is guilty of a crime’ (*phán quyết chính thức ở tòa rằng một… Read More ›

SO TÀI VỀ DỊCH THUẬT PHÁP LÝ GIỮA NGƯỜI DỊCH (TỪ ĐIỂN) VÀ MÁY DỊCH (GOOGLE TRANSLATE): AI ‘NHỈNH’ HƠN AI?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google – Professional translators need to know more than a source and a target language. They also have to develop expertise in the subject areas they translate. – For a successful translation career, the knowledge of two or more languages is not enough. One should… Read More ›

ACCUSE – CONVICT: CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG DỊCH THUẬT

ACCUSE – CONVICT: CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG DỊCH THUẬT Nguyễn phước Vĩnh cố A learner of the University of Google Đây là cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh pháp lý.  Động từ ‘accuse’ được tường giải ‘nói rằng ai đó đã làm điều sai hoặc phạm tội’ và từ tương… Read More ›

GOOGLE TRANSLATE: LIỆU CÓ ‘TIỀN HẬU BẤT NHẤT’ TRONG DỊCH CHUYÊN NGÀNH?

GOOGLE TRANSLATE: LIỆU CÓ ‘TIỀN HẬU BẤT NHẤT’ TRONG DỊCH CHUYÊN NGÀNH? Nguyễn phước Vĩnh cố A learner of the University of Google – APPROPRIATE – MISAPPROPRIATE  Appropriate /əˈprəʊprieit/ (verb): to take sth for your own use, especially illegally or without permission. Misappropriate /ˌmɪsəˈprəʊprieɪt/ (verb): to take somebody else’s money or property for yourself, especially… Read More ›