Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

TẠI SAO CHỨC VỤ ‘CAPTAIN’ TRONG QUÂN ĐỘI MỸ VÀ ANH LÚC THÌ ĐƯỢC DỊCH LÀ ‘ĐẠI UÝ’ LÚC THÌ ĐƯỢC DỊCH LÀ ‘ĐẠI TÁ’?

(0)
Tháng Chín 28, 2022

Sau đây mời các bạn xem các định nghĩa về thuật ngữ ‘captain’ ở một số từ điển của người Mỹ và từ điển của người Anh, kế đến mời các bạn xem thêm các cấp bậc trong lục quân của quân đội Anh và lục quân của quân đội Mỹ, cấp bậc trong hải… Read More ›

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE) CỦA VINAY & DARBELNET & CỤM TỪ ‘HIỆP HỘI VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH LIÊN NGÂN HÀNG TOÀN CẦU’ (SWIFT /swift/)

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of  Google CALQUE /kælk/: PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG Theo Vinay và Darbelnet [4], ‘Sao phỏng là một loại dịch vay mượn đặt biệt (A calque is a loan translation of a particular kind): toàn bộ đơn vị cú pháp được vay mượn thế rồi các thành… Read More ›

‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’ & VẤN ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DỊCH (EQUIVALENCE IN TRANSLATION)

Nguyễn Phước Vĩnh Cố A learner of the University of Google ‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN VÀ GOOGLE TRANSLATE (‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: ONLINE RESOURCES & GOOGLE TRANSLATE.) Từ cách dịch ‘lượt’ người tham quan/du khách’, ‘lượt tàu thuyền cập bến’, … có một câu hỏi được… Read More ›

CONVICT – FIND SB GUILTY / NOT GUILTY (INNOCENT)

CONVICT – FIND SB GUILTY / NOT GUILTY (INNOCENT) CONVICT/ BE CONVICTED OF: KẾT ÁN/BỊ KẾT ÁN Hai từ ngữ này gần như đồng nghĩa. Từ ‘convict’ được định nghĩa ở tiếng Anh ‘to decide officially in a law court that someone is guilty of a crime’ (*phán quyết chính thức ở tòa rằng một… Read More ›

SO TÀI VỀ DỊCH THUẬT PHÁP LÝ GIỮA NGƯỜI DỊCH (TỪ ĐIỂN) VÀ MÁY DỊCH (GOOGLE TRANSLATE): AI ‘NHỈNH’ HƠN AI?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google – Professional translators need to know more than a source and a target language. They also have to develop expertise in the subject areas they translate. – For a successful translation career, the knowledge of two or more languages is not enough. One should… Read More ›