Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

LIỆU TỪ OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ VỚI THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’?

(0)
Tháng Bảy 7, 2019

LIỆU TỪ OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ VỚI THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’? n.p.v.c Định nghĩa tính từ ‘amphibious’ trong từ điển Oxford (1992) là ‘ amphibious adj [usu attrib] involving both sea and land forces: amphibious operations’. Dựa trên cở sở cuốn từ điển tường giải tiếng Anh Oxford (1992) nói trên, nhóm biên soạn… Read More ›

PHƯƠNG THỨC DỊCH THOÁT, PHƯƠNG THỨC CUỐI CÙNG TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET

PHƯƠNG THỨC DỊCH THOÁT, PHƯƠNG THỨC  CUỐI CÙNG TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET PHƯƠNG THỨC DỊCH THOÁT (ADAPTATION/ˌædæpˈteɪʃ(ə)n/) Đây là phương thức cuối cùng được dùng khi một tình huống trong văn hóa gốc không tồn tại trong văn hóa dịch vì vậy phải có một sở chỉ tương đương với… Read More ›

PHƯƠNG THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET

PHƯƠNG THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET n.p.v.c PHƯƠNG THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG (EQUIVALENCE) /ɪˈkwɪvələns/ Vinay và Darbelnet dùng thuật ngữ này để chỉ những trường hợp khi hai ngôn ngữ cùng mô tả một tình huống nhưng với các phương tiện cấu trúc hoặc phong cách khác nhau…. Read More ›

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI, MỘT TRONG BẢY PHƯƠNG THỨC DỊCH CỦA VINAY & DARBELNET n.p.v.c CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI (TRANSPOSITION/ˌtrænspəˈzɪʃn/) Theo Vinay & Darbelnet trong ‘Translation Procedures’ thì ‘Chuyển đổi từ loại có nghĩa là thay thế một từ loại này bằng một từ loại khác mà không thay đổi nghĩa của thông… Read More ›

PHƯƠNG NGỮ TRONG THUẬT NGỮ QUÂN SỰ ANH-MỸ

PHƯƠNG NGỮ TRONG THUẬT NGỮ QUÂN SỰ ANH-MỸ PHƯƠNG NGỮ LÀ GÌ? WHAT IS DIALECT? Theo từ điển Long man về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học Ứng dụng (tr.107) thì ‘phương ngữ là một biến thể của một ngôn ngữ được nói ở một bộ phận của một quốc gia (phương ngữ… Read More ›