Bettertogether.

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’, BẮN NHẦM, (PHE TA) BẮN NHẦM QUÂN MÌNH, BÉ CÁI LẦM SANG TIẾNG ANH

Nguyễn phước vĩnh cố

_____________________

1. NHẦM/LẦM

2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY

5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM

5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING

5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND

6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt) MISTAKE (noun)

7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE (IN WRITING/SPEAKING)

8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẪN’

9. DO NHẦM/ LẦM LẪN (ph) BY MISTAKE (adv)

10 a. BẮN NHẦM (NGƯỜI, MÁY BAY …): SHOOT (WRONG PERSON/MAN, PLANE ….), MISTAKENLY SHOOT (PERSON …), SHOOT DOWN PLANE BY MISTAKE.

10b. BẮN NHẦM QUÂN MÌNH: FRIENDLY FIRE /ˌfrendli ˈfaɪə(r)/  

11. BÉ CÁI LẦM/NHẦM

1. NHẦM/LẦM

‘Nhầm’ và ‘lầm’ là từ hai từ đồng nghĩa, chúng thường kết hợp với ‘lẫn’tạo thành ‘nhầm lẫn’ và ‘lầm lẫn’.

2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE /mɪˈsteɪk/ A FOR B, CONFUSE /kənˈfjuːz/A AND/WITH B

Nếu ta nói ‘nhầm lẫn’/ ‘lầm lẫn’ A (người nọ/vật nọ) với B (người kia/vật kia) thì tương đương ở tiếng Anh là ‘to mistake sth/sb for sth/sb’. Xin xem một vài ví dụ:

– He always mistakes my overcoat for his.

– She is often mistaken for her twin sister.

– I think you must be mistaking me for someone else.

Trong tiếng Anh, đồng nghĩa với ‘to mistake sth/sb for sth/sb’ là ‘to confuse sth/sb and (hoặc with) sth/sb’ như:

– People often confuse me and my twin sister.

– Be careful not to confuse quality with quantity.

3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

Cấu trúc ‘to mistake sth/sb for sth/sb’ và ‘to confuse sth/sb and (hoặc with) sth/sb’ cũng có thể dịch là ‘nhìn lầm’ hoặc ‘nhìn nhầm’ như I think you must be mistaking me for someone else.’ (Mình nghĩ chắc bạn đã (NHÌN) lầm mình với ai đó) và ‘People often confuse me and my twin sister.’ (Người ta hay (NHÌN) nhầm tôi với người em sinh đôi với tôi).

4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY /mɪˌsteɪkən aɪˈdentəti/   

Nhân khi nói đến động từ ‘nhìn nhầm/lầm’ thì ta cũng nên nói đến một trường hợp trong cuộc sống đôi lúc do ‘nhìn lầm’ mà ở tiếng Anh có thành ngữ ‘A case of mistaken identity’ được hiểu là ‘trường hợp nhầm người’ nhưng lại thường đưa đến các kết quả đau lòng như các ví dụ sau:

– A schoolboy who was stabbed to death at his home may have been the victim of mistaken identity (nạn nhân của vụ án đâm nhầm người).

– He was shot in what seems to have been a case of mistaken identity (bị bắn do lầm người).

– The young man was arrested in a case of mistaken identity (bị bắt do lầm người).

5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE /mɪˈsteɪk/ SB/ONE’S MEANING

Ngoài các nghĩa nêu trên, ‘mistake’ còn có nét nghĩa ‘hiểu nhầm’, ‘hiểu lầm’ như các ví dụ sau:

– I must have mistaken your meaning (Chắc tôi hiểu nhầm ý ông)

– Don’t mistake me, I meant what I say (Đừng hiểu nhầm tôi, tôi nói nghiêm túc đó)

5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND /ˌmɪsʌndəˈstænd/

Ta cũng có thể dùng động từ ‘misunderstand’ với nghĩa ‘hiểu nhầm’ ai/ý định của ai …

– Don’t misunderstand me/what I am trying to say (Đừng hiểu lầm tôi/điều tôi muốn nói)

– You misunderstand me. I don’t mean I want you to move out straight away.

Động từ ‘misunderstand’ cũng có thể dịch là ‘nhìn lầm’ hoặc ‘nhìn nhầm’ như trong ví dụ sau:

– I thought he was her husband—I must have misunderstood.

6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt): MISTAKE /mɪˈsteɪk/ (noun)

Là danh từ, ‘mistake’ (điều nhầm lẫn) thường kết hợp với động từ ‘make’ như:

– The waiter made a mistake over the bill.

– We all made mistakes.

7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE (noun)

Ở tiếng Anh khi ta ‘nói nhầm’ (make a mistake in speaking), ‘viết nhầm’ (make a mistake in writing) thì ở tiếng Anh có thể dùng các từ sau:

MISTAKE /mɪˈsteɪk/: LỖI  VIẾT NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN WRITING’)

– If you made a mistake (Nếu bạn viết nhầm), cross it out (thì cứ xóa).

MISTAKE: LỖI NÓI NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN SPEAKING’)

– A common mistake (Lỗi nói nhầm phổ biến) is to say ‘lend’ when you mean ‘borrow’.

8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẦM (SAI)’

a. NÓI NHẦM/NÓI LẦM: MIS-SPEAK/ˌmɪsˈspiːk/ (to state a fact that is inaccurate / to say something that is not correct, by mistake )  

– The White House says an official misspoke when he made the claim.

– The Secretary denied lying, but said that he misspoke.

b. ĐỌC NHẦM/SAI: MISREAD /ˌmɪsˈriːd/

b1. ĐỌC NHẦM/SAI misread something (as something) to read something wrongly)

– I misread the 1 as a 7.

– You must have misread the address.

b2. HIỂU NHẦM  understand somebody/something wrongly

– I’m afraid I completely misread the situation.

– She had seen the warning signs but she had misread them.

9. DO NHẦM LẪN: BY MISTAKE (unintentionally)

– I’m sorry – I must have dialed your number by mistake.

– I am so sorry, sir – I gave you the wrong dish by mistake. Oh, they hung up – they called the wrong number by mistake.

– I’m sorry. I came into the wrong room by mistake.

– I chose the wrong road by mistake. Now we are lost.

– He took my coat by mistake.

10. BẮN NHẦM (NGƯỜI, MÁY BAY …): SHOOT (WRONG PERSON/MAN, PLANE ….), MISTAKENLY SHOOT (PERSON …), SHOOT DOWN PLANE BY MISTAKE.

– As the suspect ran into a home, Zens mistakenly shot the homeowner, Tari Davis.

– Texas police mistakenly shoot man who took gun from suspect.

– Under pressure, Iran admits it shot down jetliner by mistake

– Many Iranians went on social media to express pain anger and shock after the government admitted to shooting the wrong Ukrainian plane according to ABC.

11. (PHE TA) BẮN NHẦM QUÂN MÌNH: FRIENDLY FIRE

– Three soldiers were killed by friendly fire when a mortar bomb hit their truck.

​ – Several soldiers were killed in friendly fire due a mistake by allied forces.

– An extraordinarily high percentage of allied casualties were caused by friendly fire.

12. BÉ CÁI LẦM/NHẦM: MAKE A (BIG) BLUNDER

– That’s no small blunder.

– I made a (big) blunder by getting his name wrong.

– N. Korea says U.S. President Joe Biden made “big blunder,” warns of “crisis”

Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, 10 / 3 / 2022

Categorised in: dịch thuật, ngôn ngữ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: